Topic: Klopt dit verhaal van de AOW?

En ik maar denken dat er twee maal belasting werd geheven. Eén maal in suriname en éénmaal in nederland. Niet dus.

Dus nu drie vragen:

1. Wat houd je nu netto over in Nederland?

en

2. Wat houd je nu netto over in Suriname?

en

3. Hoe zit het nu met het bedrijfspensioen? Waar wordt die belast?

Wie o Wie

De Nederlandse AOW

De laatste tijd wordt in Suriname veel gesproken en geschreven over de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (AOW).

Uit alles wat er gezegd en geschreven is,  blijkt dat er veel misverstanden bestaan over deze AOW. Dit artikel wil duidelijkheid te verschaffen over deze wetgeving. Wie heeft er nu recht op zo'n Nederlands pensioen? Op welke leeftijd? En hoeveel krijg je dan? Hoe vraag je dat aan?

AOW en de SVB
De Sociale Verzekeringsbank voert de AOW uit voor 2,6 miljoen mensen, waarvan 200.000 buiten Nederland. De SVB heeft een hoofdkantoor en 9 regiokantoren. De 2300 AOW'ers in Suriname vallen onder het SVB-kantoor in Roermond. Dit jaar betaalt  de SVB € 23 miljard aan AOW uit. Dit geld komt van de AOW-premie die alle mensen die werken samen opbrengen. De premies die je afdraagt, zijn niet voor jezelf, maar worden uitbetaald aan de mensen die nu recht op AOW hebben.

Opbouw van het recht. Wie is verzekerd voor de AOW?
Iemand die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, is verzekerd geweest voor de AOW. Er is recht op een volledig AOW-pensioen als iemand van zijn of haar 15e tot het 65ste levensjaar verzekerd is geweest. Voor elk jaar dat iemand niet verzekerd is geweest, wordt een korting toegepast van 2%. Tussen het 15e en 65ste levensjaar liggen precies 50 jaren, dus je kan ook zeggen: elk jaar dat je verzekerd bent geweest, levert 2% pensioenrecht op.

Wat betekent "wonen in Nederland"?
Of iemand daadwerkelijk in Nederland gewoond heeft, wordt beoordeeld door de SVB. Als iemand jarenlang in Nederland verbleven heeft, is het duidelijk dat deze persoon daadwerkelijk daar gewoond heeft. Heeft iemand echter maar een korte periode in Nederland verbleven, bijvoorbeeld een half jaar,  dan wordt onderzocht of een persoon in die periode het middelpunt van zijn of haar leven in Nederland had.

Wonen in  Suriname vóór 1975
Hierover zijn in Suriname uiteenlopende beweringen gedaan. De meest in het oog springende bewering is, dat iemand die vóór de onafhankelijkheid van Suriname al hier woonde, feitelijk in Nederland woonde en dus AOW-rechten opgebouwd heeft. Het huidige Suriname was toen Nederland, wordt er vaak gezegd. Dit klopt echter niet. Sinds 1954 is er een zogenaamd Koninkrijksstatuut van kracht geweest waaraan de toenmalige rijksdelen Suriname, de Antillen en Nederland deelnamen. In dit statuut is geregeld wat deze rijksdelen vanaf 1954 nog samen deden: defensie, buitenlandse betrekkingen, het beleid rond ridderordes, nationaliteit en vreemdelingenbeleid. Alle overige zaken werden door het rijksdeel zelf geregeld.

Het toenmalige Suriname had een eigen parlement en ook eigen wetgevende bevoegdheden welke wetten alleen voor het grondgebied van het rijksdeel Suriname golden. Dezelfde posititie had Nederland. Dit betekent dat de Nederlandse AOW alleen betrekking had op Nederland en niet op de overige rijksdelen. Met andere woorden: het wonen vóór de onafhankelijkheid in Suriname levert geen AOW-recht op. De afgelopen tijd zijn er verschillende "registratieakties" geweest waarbij mensen die nooit in Nederland gewoond of gewerkt hebben zich tegen betaling van een bepaald bedrag konden registreren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving hebben personen die nooit in Nederland gewoond of gewerkt hebben, geen recht. De Nederlandse ambassade en de SVB hebben geen betrokkenheid bij deze registratieakties.

AOW vanaf 65 jaar….of later
Het AOW-pensioen gaat in op de eerste van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Als mensen veel te laat aanvragen, is er doorgaans recht op een beperkte terugwerkende kracht van één jaar. Het is dus zaak om het pensioen op tijd aan te vragen. Hoe dit kan gebeuren, wordt verder in dit artikel uitgelegd.

Hoogte van de AOW
Zoals aangegeven bouw je AOW-rechten op door gewoond of gewerkt te hebben in Nederland. Voor elk jaar dat iemand verzekerd is geweest, wordt een recht toegekend van 2%. Maar 2% van wat?
Er zijn verschillende soorten pensioenen, de meest voorkomende zijn:

Ongewudenpensioen: maximaal 970 euro per maand;
Gewuden- of samenwonendenpensioen: maximaal 660 euro per maand;
Toeslag voor een partner die nog geen 65 jaar is: maximaal 660 euro per maand

De hoogte van het pensioen hangt dus af van de vraag hoe lang iemand verzekerd is geweest en wat de leefsituatie (alleenstaand of samenwonend)  is. Een voorbeeld maakt dit alles wat duidelijker. Een persoon is alleenstaande en heeft vroeger 14 jaren in Nederland gewoond of gewerkt. Deze persoon heeft dan recht op 14 x 2% is 28% van 970,00 euro en dat is dan 271,60 euro per maand.

Wie krijgt een toeslag?
Er kan dus ook recht zijn op een toeslag wanneer de AOW-gerechtigde een partner heeft jonger dan 65 jaar. Er wordt dan een toeslag toegekend op basis van de verzekeringsjaren van deze partner. In de Algemene Ouderdomswet staat vermeld dat de gerechtigde aanspraak kan maken op een toeslag van 100% en dat voor elk niet verzekerd jaar een korting van 2% wordt toegepast. Echter, de partner is nog geen 65 jaar oud, dus kan er onmogelijk een korting worden toegepast op de jaren die de partner nog te leven heeft tot zijn of haar 65ste jaar. Met andere woorden: ook als de partner nooit in Nederland gewoond of gewerkt heeft, zal er altijd wel recht zijn op een gedeeltelijke toeslag. Dit worden de leeftijdsverschiljaren genoemd, want de toeslag bestaat dan uit het aantal jaren dat de partners in leeftijd van elkaar verschillen. De uitbetaling van de toeslag is echter wel afhankelijk van de vraag of en zo ja, hoeveel inkomen de partner heeft. Heeft de partner geen inkomen, dan wordt de toeslag uitbetaald. Heeft de partner een inkomen, dan wordt de toeslag doorgaans gedeeltelijk of in het geheel niet uitbetaald.

Wat is samenwonen?
Voor de Nederlandse wet wordt onder het begrip samenwonen verstaan: het met één andere volwassene voeren van een gezamenlijk huishouden. Je voert een gezamenlijk huishouden, als je met een andere volwassene een woning deelt en bijvoorbeeld samen de kosten betaalt, samen de boodschappen doet, samen eet, afwast, de klusjes in en rondom het huis doet, enzovoorts. Met andere woorden: vorm je met één andere volwassene een economische eenheid, dan woon je samen.

Op dit begrip samenwonen zijn in de loop der jaren verschillende uitzonderingssituaties ontstaan door uitspraken van de Nederlandse rechter. Zo is het begrip samenwonen niet van toepassing als je één huishouden vormt met een eerstegraads familielid, bijvoorbeeld je eigen kind. Evenmin is er sprake van samenwonen als je één huishouden vormt met meerdere volwassenen. Er zijn nog meer uitzonderingen, waardoor het over het algemeen verstandig is om eerst de nodige informatie in te winnen over de consequenties van een woonvorm.

Inhoudingen op en uitbetaling van de AOW
Er is een belastingverdrag tussen de Republiek Suriname en Nederland gesloten. Dit betekent dat Nederland géén belastingen inhoudt op de AOW-pensioenen. De Surinaamse belastingdienst is echter wel gerechtigd om belasting te heffen op deze pensioenen.
U kunt kiezen op welke manier u uw AOW wilt ontvangen. Personen die een bankrekening in Nederland aanhouden, kunnen de AOW daar op laten storten. Maar eenieder kan ook kiezen voor uitbetaling op een rekening bij één van de Surinaamse bankinstellingen.

Hoe vraag je een AOW-pensioen aan?
Dit kan op verschillende manieren.
Per telefoon: U kunt bellen met de Sociale Verzekeringsbank in Roermond, telefoonnummer 0031 475368010. De SVB zendt u dan de benodigde aanvraagformulieren
Schriftelijk: U kunt een brief sturen aan Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1244, 6040 KE Roermond.
Via internet: op internet vindt u de SVB op www.svb.nl. U kunt via deze site ook een e-mail sturen.

En u kunt de SVB bezoeken. Op de Nederlandse Ambassade in Paramaribo vindt u het bureau Sociale Zaken. Hier treft u medewerkers van de SVB. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 477211, toestel 252 of 340. Als u langskomt, wordt in overleg met u een aanvraagformulier ingevuld en een aantal benodigde gegevens verzameld. De bemiddeling is uiteraard geheel gratis. Ook voor andere vragen of problemen met betrekking tot Nederlandse pensioenen of uitkeringen kunt u terecht bij het bureau Sociale Zaken.

SPREEKUUR
Het bureau Sociale Zaken op de ambassade houdt spreekuur
voor personen die vragen of problemen hebben over

de AOW (Algemene Ouderdomswet)
de Anw (Algemene Nabestaandenwet)
de AKW (Algemene Kinderbijslagwet)
de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
de Remigratie

U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 477211, toestel 252 of 340.

Elke bemiddeling is graties.

Bron: Ware Tijd 26-10-2007

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

Nou? Geen toekomstige emigranten?

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

Wel heel wat remigranten , terug naar Surinen. En daar belasting betalen. Het is 1 goede zaak dat er bij de Ned. Ambassade ambtenaren zijn van de SVB-diensten en ook de Belastingdiensten van Ned.

   Wist toch niet goed wat en hoe het opgebouwd was, deze AOW-toekenning. Met andere woorden, en off-topic, de NPS van 1954 , heeft de surinesen gekort met hun AOW-opbouw, hoeveel nadeel kunnen de surinesen nog verw8en van de NPS?????????????????

   Niet off-topic blijft de vraag , waarom de surneds méér inkomstenbelasting betalen dan surinesen zelve. Hoe zit het hiermee ???
   Eenmaal terug kun je niet meer opteren voor het betalen van belasting in Ned., omdat de Belastingdienst van Ir. May , direkteur van Financiën , zich met de tanden vastbijt als een hyena in een gekaapte stukje vlees. En hier kom je niet meer vanaf.

   En zo komt Surinen aan een stukje vaste diviezen-inkomsten, verzorgd en mogelijk gemaakt door ex-surinesen , ex-surneds, die welvoeglijk hun Leven lang hard gewerkt hebben voor dit stukje oudedagsinkomen.

   Laat het hen wel gegeven zijn, die inkomsten. De Surinese Belastingdienst moet zich op afstand houden van deze ex-surneds, omdat die toch gewend zijn belasting te betalen , ken ik er geen enkele die verzaken aan hun belastingplicht.

   Met Vriendelijke Groeten,........

........... S A B I  D I R I E ...

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

De overheisdspensioenregelingen van Suriname en Nederland over Surinaamse (dienst)jaren zijn immoreel !

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

Nu heb ik het even verder uitgespit op de site van www.svb.nl.

Ten eerste uitgaande van mijn situatie:

Heeft u vanaf het moment dat u 15 jaar werd, altijd in Nederland gewoond en verwacht u in Nederland te blijven wonen tot u 65 jaar wordt?   ja   

Heeft u vanaf het moment dat u 15 jaar werd buiten Nederland gewerkt, of verwacht u dat te gaan doen voor uw 65e verjaardag? (kies hier voor 'Nee' als u voor de Nederlandse overheid buiten Nederland werkte)   nee 

Op basis van de gegevens die u heeft ingevuld, krijgt u als u 65 wordt een AOW-pensioen, dat 100% van het volledige pensioenbedrag is.   

Met de geldende AOW-bedragen komt dat neer op 964,91 euro bruto per maand voor een alleenstaande en 660,01 euro bruto per maand als u gehuwd of ongehuwd samenwonend bent. Deze bedragen worden periodiek aangepast en kunnen dus anders zijn als u 65 wordt.

Daarnaast kent de AOW een vakantie-uitkering. Deze wordt per maand opgebouwd en jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.   
Deze bedragen kunt u zien als een momentopname. Er zijn factoren die de hoogte van het AOW-pensioen kunnen beïnvloeden zoals vrijwillige verzekering, schuldige nalatigheid of de verzekeringsloopbaan van een partner. Hiermee hebben we nog geen rekening gehouden.

Situatie van de echtgenote

Woontijdvakken buiten Nederland  van  01-1977 t/m 01-1992  (gerekend vanaf het vijftiende levensjaar en dan in nld werkend tot 65 jaar)

Op basis van de gegevens die u heeft ingevuld, krijgt u als u 65 wordt een AOW-pensioen, dat 70% van het volledige pensioenbedrag is.   

Met de geldende AOW-bedragen komt dat neer op 675,44 euro bruto per maand voor een alleenstaande en 462,01 euro bruto per maand als u gehuwd of ongehuwd samenwonend bent. Deze bedragen worden periodiek aangepast en kunnen dus anders zijn als u 65 wordt.

Daarnaast kent de AOW een vakantie-uitkering. Deze wordt per maand opgebouwd en jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.   

Deze bedragen kunt u zien als een momentopname. Er zijn factoren die de hoogte van het AOW-pensioen kunnen beïnvloeden zoals vrijwillige verzekering, schuldige nalatigheid of de verzekeringsloopbaan van een partner. Hiermee hebben we nog geen rekening gehouden.

Dus in ons geval word dat dan 660,01 + 462,01 = 1122,02 bruto (niet echt een vetpot) exclusief bedrijfspensioen.

Zelf rekenen? Ga dan naar https://secure5.svb.nl/InternetDiensten … tAction.do

Wil ik toch nog wel even weten wat nu het exacte belasting tarief is in Sur.

Wie o Wie?

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

tussen

0 en 1260     srd    0%
1260 en 5040    srd    8%
5040 en 8820    srd    18%
8820 en13650    srd    28%
Boven 13650    srd    38%

Zie website belasting dienst Suriname

Je kijkt welke uitkering het hoogste is en waar je de meeste belasting betaald, een uitkering laat je in Nederland belasten en de andere laat je overmaken naar Suriname, het is wel even rekenen wat het voordeligste is.
Zo kom je zowel in Nederland als in Suriname in een laag tarief terecht, en bespaar je dus.
Vanaf je Nederlandse rekening kun je het vrij storten naar Suriname want het is al belast.

Bouta is de man hij heeft al genoeg bewezen dat hij het kan.

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

Beste Ceessie,

Mooi en waar, maar de belasting van je pensioen of je AOW in $rd, zal maken dat je elke maand in een soort van huppel-schaal terecht komt.

   Ik weet dat eind okt. 2007 , de koers was € 1,- voor $rd 3,96 , ik was daar met vak.. Dus mensen zijn gewaarschuwd, of men kiest voor belasting te betalen in €uro's , dan heb je 1 stabiele aanslag elke maand.

   Hiermede bedoel ik dat iemand 1 vast bedrag in €uro aan inkomstenbelasting betaald in Surinen. Klaar is Kodjo , heb ik van Honda gelezen. Dus dan slingert men niet als 1 aap tussen diverse bedragen elke maand als de koers van mr. Telling van CBvS schommelt als in 1 stoel. Ik moet er niet aan denken dat als Telling van CBvS zich niet goed voelt, dat de koers 1 hobbel maakt als laatst van 3,96 naar ineens 4,10 en meer.

   Of dat de cambio-houders kartel-afspraken maken en geen €uro's willen verkopen of kopen. Zoals laatst het geval was te lezen in de kranten dat er geen U$ dollars te verkrijgen was.

   Al met al 1 moeilijke materie, het is roeien met de riemen die je hebt, nochthans lijkt mij dat je inkomstenbelasting betaalt in de munt dat je de inkomsten verkrijgt. Dus dan wordt Surinen geholpen met deviezen, en hiermede kan het gebeuren dat bij verkiezingen, gestunt wordt met het niet verstrekken van kieskaarten aan vooral de oppositie-bewonderaars. Dit is natuurlijk off-topic, maar 1 beste reminder op zijn plaats hiero, zodat surineds zich goed kunnen bezinnen waar zij mee bezig zijn.

   De vijf en vriendelijke groeten,.............

........... S A B I  D I R I E ...

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

Zou dus betekenen dat als je in Sur meer srd krijgt voor je euro, dat je in Sur meer belasting gaat betalen (je kan dan ook meer voor kopen). En aan de andere kant, hoe minder srd voor de euro hoe minder belasting (je kan er dan ook minder voor kopen).

Ruikt dus naar speculatie.

Dan zou het handiger zijn om belasting te laten heffen in Nld (stabiel).

Nu nog uitvinden wat het belasting tarief hier is.

9 (edited by John 2007-11-11 15:56:57)

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

Even een calculatie.
Om de berekeningen te vereenvoudigen gaan we gemakshalve ervan uit dat er geen aftrekposten buitengewone lasten o.i.d. een rol bij de bruto- nettoberekeningen een rol spelen.

Daar cijfers en tarieven jaarlijks verschillen (behalve in Suriname) gebruik ik gemakshalve de gegevens van 2005.
De AOW over dat jaar voor een alleenstaande bedroeg bij 100%:
AOW per maand  vanaf je 65e jaar                  928
Vakantiegeld                                                  520
                                                                --------
Per jaar                                                     11.678
De meeste Surinamers zitten op een AOW percentage van ongeveer 60%  dus bedraagt de AOW die zij uiteindelijk zullen krijgen ongeveer  7.000 Euro per jaar.
Mensen die in Nederland blijven wonen krijgen een aanvulling van de Sociale dienst tot het minimuminkomen en mogen o.a. niet langer dan 3 maanden per jaar op vakantie. Mensen die buiten Nederland gaan wonen hebben geen recht op die aanvulling.
Laten we dit inkomen in Nederland belasten dan zal het volgende gebeuren:
We krijgen eerst een algemene heffingskorting van 910, gevolgd door een ouderenkorting van 454, totaal  1.364
Over het inkomen van 7.000-1.364 wordt 1,8% belasting geheven en 14,7 % ziektekostenpremie.
Over die premie van 14,7 % is een heel gedoe geweest en was zelfs aanleiding dat in Spanje wonende Nederlanders terug moesten keren. Grote struikelblok van deze premieheffing was dat het van je AOWuitkering werd ingehouden en dat de AOWgerechtigden in het buitenland niet verzekerd waren. Integendeel. Ze moesten zelfs een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. Daar er een heleboel mensen niet in staat waren om dit te betalen keerden een heleboel buitenlandse AOWgerechtigden naar Nederland terug. Nederland zou deze problematiek oplossen door die inhouding achterwege te laten. Ik weet niet of dat probleem met Suriname is opgelost.

Kijk en als je dit leest, wordt het zoveelste bewijs geleverd dat de AOW door Nederland en niet door Suriname belast moet worden. Dit zal op basis van mijn verdere calculatie juist een geluk bij een ongeluk blijken te zijn.
N.B. De bedoeling van mijn verhaal is te illustreren waar je de meeste belasting betaald. Aan de problematiek waar een bepaald inkomen belast moet worden ga ik voorlopig voorbij.
Laten wij daarom het verder verhaal als volgt samenvatten.
Stel je mag kiezen om de AOW in Nederland of in Suriname te belasten. Vraag: waar wordt de meeste belasting betaald?
Zoals ik al zei moet je in Nederland over je AOW van 7.000 minus een belastingvrije som van 1.134 totaal, 16,50% belasting en ziektekosten betalen oftewel 968.
Je houdt dus netto 7.000 - 968 = 6.032 over.
Bij een koers van 4 is dit 6.032 x 4 = 24.128 srd per jaar of gemiddeld 2.000 per maand.

Laat je dit inkomen nu in Suriname belasten dan krijg je het volgend beeld:

7.000 euro's tegen een koers van 4 levert 28.000 SRD op
over de eerste     1260 srd betaal je                            0 belasting
over de volgende 3780 srd betaal je 8% oftewel       302
over de volgende 3780 srd betaal je 18% oftewel      680
over de volgende 4830 srd betaal je 28% oftewel    1.352
over de rest (28.000-1260-3780-3780-4830)
betaal je 38% oftewel                                            5.453
                                                                          --------
Totaal                                                                   7.787
Bruto AOW was                                                    28.000
                                                                         --------
Netto (na aftrek van belasting)                              20.213 
 
Gemiddeld netto inkomen per maand bedraagt         1.684
Conclusie. Ondanks die premieheffing van 14,7% is het financieel beter dat je AOW in Nederland wordt belast. Doe je dit niet dan ga je maandelijks  316 SRD op achteruit.
Het wordt dus tijd dat wij het verdrag tussen Nederland en Suriname (met heel weinig jurisprudentie) gaan vergelijken met overeenkomstige verdragen tussen Nederland en andere landen ( met veel jurisprudentie) om exact te weten te komen door welk land de AOW uitkering daadwerkelijk belast moet worden. Ik denk dat de schrijvers die menen dat de AOW door Suriname belast moet worden, zich vergissen. Bekijk het ook positief: als het door Nederland worst belast kan het behoorlijk in onze portemonnaie schelen.

john

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

@John: het is NIET relevant waar ter wereld men de AOW wil ontvangen:
de premieheffing wordt, wettelijk, in Nederland gedaan (vandaar ook de eerdergenoemde opmerking over de lieden,die bij voorbeeld in Spanje wonen).

Re: Klopt dit verhaal van de AOW?

even iets anders: wie kan voor mij mijn werkvergunning regelen? zonder al te veel gedoe? want dan kan ik werken in suriname, en geld verdienen en een dienst bewijzen aan anderen en surviven in suriname.
hoop niet dat jullie mij kwalijk nemen, maar ik wil heel erg graag een bepaalde studie doen in suriname en daarna werken. met mijn verblijfsvergunning ben ik nu bezig maar loopt allemaal erg moeizaam.
alvast bedankt....