Topic: Over de belastingperikelen van Suriname.

Laten we even een paar dingen rechtzetten.

1. Wereldinkomen.

In het woonland dient elke belastingplichtige zijn wereldinkomen aan te geven. Met wereldinkomen wordt bedoeld: alle inkomsten waar ter wereld verkregen.

2. Belastingpercentages Suriname.

In Suriname betaalt men, net als Nederland, inkomstenbelasting die in schijven is opgebouwd. Het klopt dat de hoogste schijf voor gehuwden 38% en voor ongehuwden 48% bedraagt. Gemiddeld valt dit percentage iets lager uit.

3. Voorkoming dubbele belastingheffing.

Het is niet leuk om inkomsten te hebben die door twee landen worden belast.
Ter voorkoming hiervan heeft Suriname een (eenzijdige) resolutie uitgevaardigd die dubbele belastingheffing moet voorkomen. Natuurlijk is deze resolutie van toepassing voor het geval dat er geen belastingverdrag bestaat tussen Suriname (woonland) en het bronland van de inkomsten.

4. Belastingverdrag met Nederland.

In tegenstelling tot andere landen heeft Suriname ten tijde van de onafhankelijkheid wel een belastingverdrag met Nederland afgesloten.
In dit verdrag staat uitdrukkelijk aangegeven welke inkomstenbronnen door Nederland mogen worden belast en welke door Suriname.
Op een andere website (info-Suriname.com ?) is de hele tekst van dit verdrag opgenomen. Ik verwijs naar die tekst.

5. Belastingheffing

In dit verdrag is o.a. afgespoken dat overheidspensioenen door het uitbetalend land belast mogen worden en dat bedrijfspensioenen door het woonland. Om de gedachte te bepalen zullen AOW en ABP uitkeringen in Nederland worden belast. In de tekst staat niet uitdrukkelijk vermeld wie de overige "exporteerbare" uitkeringen mag belasten. Voorschriften en/of rechtelijke uitspraken zullen in deze duidelijkheid moeten scheppen.
Dit betekent dat over de door Nederland te belasten uitkeringen Suriname niet mag (na)heffen, ook al zou Nederland nul% belasting heffen. Over bedrijfspensioenen mag het woonland (Suriname dus)heffen en wel tegen het normaal tarief.

6. Non discriminatie bepaling.

In artikel 25 en 26 staan enkele non discriminatiebepalingen. De belangrijkste is dat een onderdaan van een van de landen met inkomsten uit het ander land niet nadeliger behandeld mag worden dan een inwoner uit het ander land. Mijn professor Internationaal belastingrecht heeft mij geleerd om de namen van de landen in te vullen om de tekst  beter te kunnen bedrijpen, dus: een inwoner van Suriname met inkomsten uit Nederland mag niet nadeliger behandeld worden dan een inwoner van Nederland. In de praktijk betekent dit dat een AOWer in Nederland niet meer dan 7% belasting betaalt. D.w.z. dat Suriname,  ook al zouden ze dat willen, het percentage van 7% niet mag overschrijden.

7. Wat moet je doen als Suriname zich niet aan het verdrag houdt?

Er staat uitdrukkelijk in het verdrag dat je in dit geval een brief moet schrijven naar de minister van Financien. Zij zijn de waakhonden voor een goede naleving van het verdrag. Omdat Suriname in de fout gaat moet u zich wenden tot de Minister van Financien van Nederland.

Een gouden tip.

Mij is ter ore gekomen dat remigranten hun uitkeringen bruto (onbelast)mogen exporteren naar Suriname. Ik denk dat in dit geval Suriname wel mag naheffen. Hoofdregel: als u dubbele belastingheffing wil voorkomen moet u wel bewijzen dat u in Nederland belasting heeft betaald.
Om naheffing van Suriname te voorkomen is het dus met name voor 65+ers te adviseren om hun uitkeringen door Nederland te doen belasten.

Tenslotte nog dit:

Ik ben van plan om over 7 jaar naar Suriname te remigreren. Dit betekent dat het ook in mijn belang is wanneer de belastingregels van Suriname duidelijk zijn. In dit geval ben ik zelfs bereid om de bewuste brief naar de Minister van financien te schrijven. Blijf dus reageren op deze website en houdt mij op de hoogte.

John

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

-- deleted: off topic --

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Beste John, twee weken geleden heeft de inspecteur van de Surinaamse belastingdienst een uitspraak gedaan op een bezwaarschrift, van iemand die hier een naheffing over zijn uitkering had gehad(WAO). De inspecteur motiveerd zijn beslissing op grond van artikel 22 van het verdrag. De accountant van de desbetreffende persoon gaat in beroep dus wordt vervolgd.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Beste oven, de instanties door jou genoemd kan ik in de genoemde artikelen niet terugvinden. Op http://www.info-suriname.com onder het menu Emigreren / Belastingen / Verdragen, staat de tekst van het verdrag en de nondiscriminatiebepaling. Wil je hier een nakijken en melden of de informatie die jij nu geeft hierop gebasseerd is.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Terdele correct Oven, persoonlijk kan ik je zeggen dat een WAO uitkering verstrekt door het UWV ook wordt verstrekt voortvloeiend uit een dienstverband met een overheids instantie. Een mij bekend persoon was werkzaam bij een overheidsinstantie die in het begin viel onder het ministerie van binnenlandse zaken en vervolgens overgeheveld werd naar het ministerie van Defensie, zijn rang was sergeant. Door een sportongeluk is hij in de WAO gekomen en is nu geemigreerd dus niet geremigreerd naar Suriname, defensie medewerkers zouden gebruik kunnen maken van het keuzenrecht, echter als de belastingdienst in Nederland, afdeling buitenland wordt benaderd zegt men dat dit niet kan. Ik kan niet anders concluderen, dat het verdrag met Nederland niet aan alle kanten waterdicht is en dat er nog diverse grijze gebieden zijn. Daarnaast is een en ander wel geregeld in het verdrag met Nederland, maar is de Surinaamse belastingwet hier niet op afgestemd.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Beste oven met het keuzenrecht wordt bedoeld dat militairen rijksambtenaren kunnen opteren om binnelands of buitenlands belastingplichtig te zijn. Het pensioen van mijn vriend wordt betaald aan het UWV/USZO.

7 (edited by John 2006-10-25 21:02:33)

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Jongens, blij te mogen vaststellen dat zo'n levendige discussie is ontstaan bij mijn afwezigheid.
Ik heb het probleem gelezen en ook de betreffende artikelen.
Zo op het eerste gezicht zou je stellen dat de WAO-uitkering door Nederland wordt belast. Een WAO-uitkering (wet arbeidsongeschiktheids-uitkering)  krijg je pas als je gewerkt hebt (diensten heb verleend) en dat krijg je van een instantie die door Nederland in het leven is geroepen.
Maar, zoals ik reeds geschreven heb, is de bewijslast bij jou. Als op je jaaropgave staat dat er loonbelasting door Nederland is ingehouden, dan is het probleem opgelost. De man zal de zaak winnen.
Edoch, mij is ter ore gekomen dat landgenoten belastingvrij hun uitkeringen mogen exporteren naar Suriname. Een wao-uitkering is geen pensioen en de 7% belastingmaatregel geldt alleen voor pensioenen, die je jammer genoeg pas van Nederland krijgt als je 65 jaar oud bent geworden. Voor de WAO en andere uitkeringen etc. gelden de normale belastingpercentages.
Dit betekent dat een van de landen eenmalig mag heffen. Pas als Nederland de heffing achterwege heeft gelaten zal Suriname mogen heffen. Het is normaal dat wij in Nederland belasting over onze WAO-uitkering betalen en in dit geval is er dus  geen sprake van dubbele heffing.
En laten we elkaar niet voor de gek houden. De belastingpercentages in Suriname zijn per saldo lager dan Nederland. In dit geval betaal je dus minder belasting. In een volgend schrijven van mij zal ik een berekening van de verschuldigde belasting tussen beide landen voor u maken.
Mijn conclusie is dus dat als deze meneer geen belasting door Nederland heeft laten inhouden, hij in Suriname belasting zal moeten betalen.
John.

8 (edited by John 2006-10-26 23:11:30)

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

beste heer Chan,


Om met uw laatste vraag te beginnen betaal je in Nederland

(uit fiscaal memo per 1 januari 2006) als 65+ers

                belastbaar           % van heffing
                inkomen            belsating       premie    totaal       belasting

1e schijf    17.046              2,45        +   13,8  = 16,25     2769 
2e schijf    13.585              9,75        +   13,8  = 23,55     3198
               --------  30631                                                ----- 5967     

3e schijf   21597                42                           42          9070
               -------                                                           ------15037
                           52228                                                           
4e schijf meerdere             
             boven     52228                                   52


Als je naar Suriname remigreert komt de premie te vervallen, ten minste als het verdrag op dit gebied tussen Suriname en Nederland intussen in werking in getreden. Ter voorkoming dat alle geremigreerde Nederlanders terugkeren naar Nederland vanwege die ten onrechte geheven premie en de problematiek daaromtrent, heeft Nederland dit versoepeld.
De AOWuitkering is niet hoog en zal dus in de eerste schijf vallen. De belasting daarover bedraagt 2,45, dus zelfs lager dan de door mij geschatte 7%.
De belastingheffing over pensioenen is volgens verdrag toegewezen aan Nederland. Nederland zal dus 2,45 % heffen en daar moet Suriname  van afblijven. Ook bijbetalen in Suriname (naheffen) mag niet. Non discriminatiebepaling. Overigens is er een eenzijdige resolutie in Suriname die dubbele belastingheffing verbiedt.

Ten slotte nog dit: een pensioen begint naar Nederlandse maatstaf op je 65 e jaar (Suriname 60) en eindigt bij iemands overlijden. Laten we weduwen- en wezenpensioen buiten beschouwing laten.
De WAO (wet arbeidsongeschiktheid) krijgt iemand als hij arbeidsongeschikt is en ook niet uit de WAO is geknikkerd zoals wat nu in Nederland gebeurt, en eindigt op je 65e jaar. Waarom? Omdat je vanaf die datum AOW (Algemene ouderdomswet) ontvangt. AOW en WAO zijn dus twee verschillende dingen en gelet op het feit dat Nederland gek is op het heffen van belastingen zullen alle wetten die met een A of met een W beginnen in principe door Nederland belast worden. Ik verzoek u het verdrag goed te lezen. Dit betekent niet dat er geen uitzonderingen kunnen zijn.

Overigens zal ik eventuele jurisprudentie hierover opzoeken. Hoe meer duidelijkheid in de regelgeving hoe beter. Wat ik wel weet is dat een Nederlandse uitspraak door Suriname gerespecteerd wordt.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Suriname pakt remigranten hun geld af.Waarom moet een remigrant meer belasting betalen dan een Surinaamse handelaar met meer inkomsten?

De leugen heeft korte benen en is kortademig.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Hindoestanen, all over the world zijn van harte welkom in hun land van origine, i.c. India.
In Suriname staat ons een kussen vol doornen en spijkers te wachten. Het wordt landskinderen bepaald niet simpel gemaakt om hun oord van geboorte of anderszins op te zoeken.
Hoe lang gaat dat zo door?

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Hebben ze inmiddels het ongedierte uit het gebouw verjaagd?
(voor alle duidelijkheid, ik heb het niet over de ambtenaren)

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

12 (edited by JAIRIET 2007-08-04 01:05:15)

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

**Panama  schreef:
Hindoestanen, all over the world zijn van harte welkom in hun land van origine, i.c. India.
In Suriname staat ons een kussen vol doornen en spijkers te wachten. Het wordt landskinderen bepaald niet simpel gemaakt om hun oord van geboorte of anderszins op te zoeken.
Hoe lang gaat dat zo door?

RE:
Nou  ik denk,dat men bang is,dat die surneds (zoals  deze landskinderen nu worden genoemd) het te goed zouden hebben nu in suriname,omdat de euro's veel meer waard zijn dan de sur$ (dollars).

Het is dus van de gekke,als je nagaat,dat juist om de armoe en het kansloos zijn toen ter tijd te hebben ontvlucht,daardoor  hun heil hebben gezocht in nederland.

Dat was de voornaamste reden,waarom velen ertoe werden gedwongen,naar nederland te vertrekken.

De meesten hadden gehosselt,om wat geld te kunnen sparen,om hun geluk te gaan beproeven in nederland,waar er volop werk was,en de sociale voorzieningen goed waren,terwijl men in sure  dergelijke voorzieningen toen niet kende.

Een ticket voor de boot bedroeg zo'n 30 a 40 jr geleden ongeveer 4 a 5 honderd sur gulden,of iets minder) wat wel een behoorlijk groot bedrag was voor de meesten.

Nu na 30 a 40 jr hard te hebben gewerkt in nederland,en onder allerlei omstandigheden; (waar iedereen mee moest betalen aan aow,www,en andere sociale lasten enz enz.), keren deze landskinderen weer voldaan huiswaarts,waar zij nu onafhankelijk kunnen zijn en leven; en hun handen niet op hoeven te houden voor fam.leden,kinderen,en de overheid. Dan krijgen ze nu helaas te horen,dat er van hun duur verdiende pensioentje 38% daarvan naar de sur.belasting moet,terwijl zij dit reeds in ned.hebben betaald.

Natuurlijk is het redelijk,dat iedere ingezetene belasting moet betalen,maar waarom zo veel,wat de landskinderen uit ned.betreft?

Er zijn vele gepensioneerden,die hun heil hebben gezocht in Spanje,waar het ook lekker warm kan zijn,en in de Dominicaanse rep, waar zij niet zoveel belasting hoeven te betalen.

Wat India betreft,als een in surinaame geboren hindoestaan in India kan aantonen,dat zijn voorouders uit India kwamen,dan heeft hij recht,om een huis daar te kunnen en mogen kopen,anders niet.

Vele hindoestanen hebben daar flink gebruik van gemaakt,en helpen de plaatselijke bevolking,die het minder hebben ook,waar nodig,omdat hun pensioen dit toelaat.

Wat dat betreft is de overheid in India erg sympathiek naar de nakomelingen toe van zijn (vaak buiten hun wil om) meegevoerde bevolking. Geen enkel ander volk kan daar bezit hebben op zijn eigen naam,als hij geen landskind is; dus hindoestanen wat let je?

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Soms word een uitleg duidelijker in "Jip en Janneke" taal.

Zou het nu niet mogelijk zijn om een spreadsheet te maken in exel waarin de AOW en het aanvullende pensioen worden berekend naar aanleiding van de belastingregels en deze ter beschikking te stellen op internet?

Je kan er zelf wel achter komen wat je opgebouwde pensionen zijn, alleen het toepassen van de belastingregels is wat moeilijker.

En het liefst zodanig dat duidelijk wordt waar en hoeveel er belating moet worden betaald.

Maarrrrrrrrrrrrr een extra vraagje, hoe zit het nu met de levensverzekeringen die uitkeren als je geremigreerd bent naar Suriname? Waar wordt dat belast?

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Daarnaast nog iets.

Stel dat je bent geremigreerd naar Suriname en je hebt nog steeds inkomsten uit Nederland ivm bijvoorbeeld vertaalwerk of iets dergelijks.

Hoe zit dat dan?

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Bedankt Chan voor jouw antwoord.

Maar wat nu als er in Nederland er de gewoonlijke inhoudingen op worden gepleegd als daar zijn loonbelasting, awbz en dergelijke. Zou het dan nog zo zijn dat je in Suriname belasting moet betalen? Stel dat je het zo hebt ingericht dat je thuis aan de Kernkampweg in Paramaribo aan het thuiswerken bent voor een Nederlands bedrijf die je via Nederland laat uitbetalen terwijl je zelf in para nog je eigen bedrijfje hebt.

Hoe zit dat dan?

Dan zou je toch dubbel moeten betalen? En dat zou toch weer tegen het belastingverdrag zijn?

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

De formulieren recht op de Toescheidingsovereenkomst (TO) zijn verkrijgbaar bij:

1. Belangenbehartiging Surinaamse Nederlanders (B-Surined)
    Wagenwegstraat 41
    Paramaribo, t.: 411717, e: bsurined@yahoo.com

2. Radio Vahon
    Newtonstraat 25
    2562 KC Den Haag, t: 070-3652247

3. http://www.radiostanvaste.com

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Posting # 10 van Paraman,

Lees hieronder hoe de belasting wordt geheven bij remigranten uit Ned.

http://www.waterkant.net/suriname/2007/ … emigratie/

   Het wordt niet makkelijk erop, met die verkwistende ambtenaren, werk wat niets oplevert doet men nog dagelijks. Dus moeten de lonen ook opgebr8 worden.

   Het is schandelijk dat 28 % tot 42% wordt geheven, terwijl men hier in Ned. nog valt onder de AOW ,dus maar minder inkomsten betalen. Zijn die remigranten dom ???????? Ik d8 het niet , of moet het wel waar zijn dat die remigranten dom-stom zijn. Of is het de greedy-graai-mantaliteit van de ambtneaar op de werkvloer.........

   Vriendelijke Groeten,................

........... S A B I  D I R I E ...

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

...Lees je hieronder hoe het eruitziet in Ned. in 2008 m3et je inkomsten:

http://www.overgeld.nl/rubriek/belastin … tml?p=29,2

   Alles wordt uit de doeken gedaan , het blijft er tot 2 weken na nieuwjaar. Succes ermee............

                         Prettige jaarwisseling en vr. vr. groeten,......

........... S A B I  D I R I E ...

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Ik vind het heel normaal dat dergelijke tarieven worden geheven. Remigranten hebben immers al die jaren dat ze hier woonde nauwelijks bijgedragen aan de verzelfstandiging en voorzieningen die Suriname nu rijk is. We mogen blij zijn dat Nederland de uitkeringen naar Suriname niet extra belast. Dat zou volgens mij logischer zijn. Het uitkeringsgeld en ander geld dat naar Suriname verdwijnt is Nederland namelijk voor altijd kwijt en scheelt ons hier welvaart waar we hard voor moeten werken nietwaar?

Prettige jaarwisseling toegewenst door Distél.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

...Aachh ach , daar heb je Distél weer. Zwaar werken , wat is dat ??? Zwaar werken , ik ben er meestal op tijd op me werk , en dan begin ik direkt, om na 1 uurtje werken , lekker bij te kletsen.

   Zwaar werken , als je van je werk je plezier maakt, bereik je meer voor de produktie dan dat je het "zwaar werken" moet noemen.

   En zoals je zegt , verdwijnt in de pot voor immer , zo verdwenen er miljoenen in de zakken van politici in Surinen. Dat wil je echt niet weten. Laten we daar maar ook over zwijgen.

                         Prettige jaarwisseling en vr. vr. groeten,...........

........... S A B I  D I R I E ...

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Echt goeie bijdragen van John, complimenten daarvoor. Zakelijke problematiek goed zakelijk beantwoord ! Eigenlijk schreeuwt het om een soort van inventarisatie van waaruit je dan aan de ene kant mensen kunt adviseren en aan de andere kant eventueel politieke aandacht kunt genereren voor schrijnende situaties. Alhoewel het voorleggen van een individele casus aan de Minister altijd kan, is het de facto dan slechts toepassing vragen van de hardheidsclausule. Nog beter is het om aan de hand van casuïstiek te proberen nieuw beleid van de grond te krijgen. Ik wil daar best een steentje aan bijdagen.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

...Lezers kunnen zich informeren hoe het anno nu is met de belastingheffing in Surinen. Doe je berekening maar hiemede, is waarheidsgetrouw.

http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2 … nen%20.asp

  Persoonlijk zie ik dit niet als verruiming, want de kleine krijgt maar ongeveer $rd 25,- of minder in zijn loonzakje. Het meeste houdeen de grote verdieners in hun loonzakje. Mensen die $rd 1000,- of méér verdienen. Echte ekte geen vetpot, als je de inflatie erbij rekent.

   Elk jaar holt de rente-inflatie hogerop, afgelopen jaar circa 7% ???
Als je deze inflatie erbij rekent, hou je zodanig minder over, dat je eigenlijk in wezen méér belasting betaald, dan dat je netto méér ontvangt. Dit bedoelde Wilgo Valies, en daarom blijven zij staken, die leraren.

                         Vriendelijke Groeten,............

........... S A B I  D I R I E ...

23 (edited by John 2008-01-26 21:08:28)

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

De kogel is door de kerk. De heffing van belasting over de AOW uitkering is in het belastingverdrag tussen Suriname en Nederland aan de staat Suriname toegewezen en de Surinaamse staat maakt er gretig gebruik of misbruik van. De Surinaamse AOW’ers zijn boos en willen aan Nederland vragen om deze heffingsbevoegdheid niet aan Suriname, maar aan Nederland te geven. Reden: in Suriname betaalt men tussen 0 en 38% belasting. In Nederland slechts 7%. Wat doet Suriname fout, zult u zich afvragen. Wel het antwoord is simpel. Surinaamse politici denken niet verder dan hun neus lang is. Ze missen het vermogen om op langere en lange termijn te denken. De oorzaak daarvan ligt bij het Surinaams onderwijssysteem. Suriname mist overduidelijk rekenmeesters en andersdenkenden.
Laten we even iets recht trekken. Als er ergens gestreden wordt heb je altijd 2 partijen, te weten: de vechters en de financierders van de vechters. Het klopt dat ik niet in Suriname was toen de hel losbarstte, maar het klopt ook dat ik in deze periode enorme hoeveelheden geld naar Suriname heb overgemaakt en samen met mij duizenden anderen. Vergeet één ding niet: als wij er niet waren om de boel daar financieel te ondersteunen dan was het naar alle waarschijnlijkheid totaal anders gelopen. Wij hebben dus niet direct maar indirect meegedaan aan de strijd en ook de nodige financiële pijn geleden.
Na dit gezegd hebbende keren we terug naar het onderwerp.
Kijk, ik heb een probleem en dat is dat ik op het gebied van geld Surinamers niet kan begrijpen. Het is mij nooit duidelijk wanneer ze wel en wanneer ze geen geld willen hebben. Voorbeeld: vaak lees je berichten in de krant in de trant van: we hebben 100 miljoen winst gemaakt. Iedereen blij, maar niemand staat echter stil bij het feit dat die winst misschien 500 miljoen had moeten zijn. Duidelijk een voorbeeld van een bedrijf dat geen geld wilt omdat zij genoegen neemt met een winst van 100 miljoen in plaats van 500 miljoen. Ditzelfde probleem speelt ook bij de belastingen en Surinaamse overheid een rol. Op het gebied van geld pakken ze de zaken altijd verkeerd aan.
Dat de heffing van AOW aan Suriname is toegewezen betekent niet dat Suriname automatisch tot belastingheffing moet overgaan. Dat Suriname dit toch gedaan heeft kan twee dingen betekenen, te weten:
1.    de belastingdienst  doet haar werk goed en
2.    de Politiek is in slaap gesukkeld en heeft haar huiswerk niet goed gedaan.
Even verduidelijken aan de hand van enkele rekenvoorbeelden.
Stel dat de Surinaamse politiek besluit om de belastingheffing op de AOW- uitkering van remigranten achterwege te laten. Gevolg:  er zullen ongeveer  60.000 AOW’ers met een gemiddelde AOW van 500 Euro per maand (ja, alle Surinamers hebben een AOW-gat) naar Suriname remigreren. Dit zal de Surinaamse Staat aan deviezen (alweer een toverwoord) per jaar opleveren 60.000 x 500 x 13 (vakantiegeld) = 390 miljoen Euro’s. Stel dat deze mensen gemiddeld 10 jaar leven, dan zal dit de Surinaamse staat in totaal 3.9 miljard Euro deviezen opleveren. Twee keer het bedrag dat Nederland aan Suriname bij de onafhankelijkheid heeft gegeven, welk bedrag uiteindelijk in rook is opgegaan. Belastingheffing? Neen. Waarom niet? Suriname kent ook de mooiste belastingwet die er is, te weten de wet Omzetbelasting. Omdat de mensen meer geld over hebben, zullen ze meer kopen en naarmate ze meer kopen zal er, rekening houdende met het accelerator- en multipliereffect en de omloopsnelheid van het geld, zeker de helft van dit geld via de Omzetbelasting in de kas van de Surinaamse staat terechtkomen. Hierbij houd ik geen rekening met de extra belastinginkomsten die het Surinaams bedrijfsleven zal opleveren vanwege die enorme economische opleving. U ziet het minister van financien: door niet te heffen wordt Suriname slapend rijk. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden om via de belastingen Suriname rijk te maken door niet of heel mild te heffen.
Nu het omgekeerde. De politiek vergeet een beetje belastingpolitiek te bedrijven en de belastingdienst grijpt de kans om alle belastingpenningen te innen, zoals wat nu speelt. Je zal zeker een schikeffect veroorzaken onder de aspirant remigranten en er zullen zeker 30.000 AOW’ers hun heil in een ander land gaan zoeken. Favoriete landen op dit moment zijn: Spanje, Portugal, Ghana en Thailand.  Ja, Suriname, u moet ook aan uw concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland denken daar elke remigrant, die voor een ander land kiest een verliespost voor Suriname betekent en gelet op het feit dat Suriname een land in ontwikkeling is mogen er geen fouten worden gemaakt. Op dit moment heeft Suriname zeker behoefte aan een denktank om missers zoals deze te voorkomen. Wat het gevolg zal zijn als de helft van de remigranten op drift raakt? Dat is toch niet moeilijk om uit te rekenen. De deviezenpot wordt slechts voor de helft gevuld. De belastingopbrengsten (inkomstenbelasting en Omzetbelasting tezamen) zullen ook 50% bedragen en de economische opleving en de extra belastingopbrengsten van de Surinaamse bedrijven zullen veel lager uitvallen.
Geen nood, per saldo zal Suriname zeker winst maken. De minister van financiën zal zeggen dat de belastingopbrengsten enorm gestegen zijn, wat ook zal kloppen. Een ieder zal blij zijn en niemand zal even stil staan bij het feit dat de belastingopbrengsten waarschijnlijk twee keer hoger zouden uitvallen als de politiek de fiscale zaken met betrekking tot de remigranten even anders had aangepakt.

Met andere woorden: politiek bedrijven is intussen ook een vak apart geworden.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Over geld pompen in de Surinaamse economie gesproken!

Als ik een uitga van onze familie situatie: Drie gezinnen sturen gemiddeld 200 euro per gezin = 600 euro naar moeders in Paramaribo. Op jaarbasis is dat  7200 euro. Voor verzorging, medicijnen e.d. Als ik dat zelf terug reken over de laatste 14 jaar is dit 100800 euro gepompt in de Surinaamse economie.

En dan zullen wij niet de enigste wezen lijkt mij.

Wellicht een voorstel indienen bij de belastingdienst van Sur om bij remigratie op pensioen gerechtigte leeftijd vrijstelling te krijgen van de surinaamse belasting in verband met bovenstaande?

Zou wel fijn zijn.

Re: Over de belastingperikelen van Suriname.

Meneer ohn,

hoe zit het met vermogensbelasting eigenlijk in Suriname? Want wij willen wel terug naar Suriname, mar wel met een zak met geld om van te leven. Tegen de tijd dat wij ergens voor in aanmerking komen zijn die fijne regelingen in NL al volledig uitgehold.