51 (edited by kwb 2012-10-31 13:46:42)

Re: Landverraad en korruptie.

WAT IS DE FUNKTIE VAN DE OPEN HUTTEN( TEMPATALAKAI TYPE) VAN MAMIA PAKORO.
.
Er is nog een belangrijk gegeven aan het Indianenkamp van Mamia Pakoro.
De gesloten hut maakt het n.l. mogelijk een schatting te maken van het aantal Indianen welke zich in deze settlement bevindt, n.l. maximaal 10( omdat deze gesloten hut de slaapplaats is voor deze Indianen).
.
Dit betekent dat er zeker een of twee van de open hutten( tempatalakai type) teveel zijn, en dus een andere funktie hebben dan waarvoor zulke open hutten traditioneel worden gebruikt( als werkruimte voor de Indiaanse vrouwen).
Deze open hutten hebben dus direkt te maken met de cover-up van Mamia Pakoro( ze bedekken dus iets, zie foto Indiaan).
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8141387781/
.
De foto van de Indiaan laat zien dat de open hutten( de laatste twee) op een betonnen structuur zijn gebouwd.
Merk op dat deze structuur geen enkele scheurtjes vertoont( bv. door erosie), wat typisch is voor een "betonnen structuur".
.

52 (edited by kwb 2012-11-06 10:37:00)

Re: Landverraad en korruptie.

De volledige tekst van #49( aanvulling op google search)
.
Ministerraad van Het Koninkrijk Nr. 3183
5 april 1963.
.
Amerikaanse aanvraag voor raketinstallaties in Suriname.
.
Minister Pos deelt mede, dat van de Amerikaanse regering een aanvraag is gekomen voor enkele raketinstallaties in Suriname ten behoeve van proefnemingen.
De Nederlandse ambassadeur dr. Van Royen heeft erover gesproken, waarbij op de vraag of deze voor oorlogsdoelenden bestemd zijn geen antwoord is gekregen.
In Suriname zijn raketinstallaties voor weermetingen in de iono-sfeer, waarvoor de direkteur van het KNMI in Suriname is geweest.
In het jongste verzoek wordt echter niet hieraan gerefereerd.
.
Spreker zal het verzoek aan de Surinaamse regering doorzenden, maar hieraan nog geen advies verbinden.
Het lijkt hem een zaak, waarvoor ook de rijksministerraad op de hoogte moet zijn.
.
De minister-president stemt met dit laatste in.
Hij stelt voor, dat minister Pos dit ook met de bewindslieden van Defensie en Buitenlandse Zaken opneemt.
De raad verklaart zich hiermede akkoord.
.
http://www.historici.nl/pdf/europa/C00202.pdf
.
NOOT :
1)Men wilde dus volgens Minister Pos eerst proefnemingen met raketten doen in Suriname, en indien die gelukt waren een militaire base installeren( zie #24) :
.
het state dept verzocht namens het defense dept om toestemming tot het verrichten van een voorlopig onderzoek in suriname naar de mogelijkheden tot oprichting aldaar van een aantal installaties voor het militaire missile programma hk proefnemingen met raketten zonder oorlogskoppen slhk stp
.
indien deze voorlopige studie zou uitwijzen dat het oprichten van deze installaties gewenst is zou de amerikaanse regering een overeenkomst willen sluiten met betrekking tot
.
aa bouw van meteorologisch station voor het zuidelijk gedeelte van de atlantische oceaan.
bb bouw van twee communicatie relay stations
cc idem faciliteiten op zanderij voor achtien quo missile range aircraft unquo per maand
dd maandelijks bezoek van twee tot drie militaire schepen hk gebruikt voor tracking en berging neuskegels slhk die suriname zouden aandoen voor onderhoud en ravitaillering.
ee oprichting van een onderwater hydrofoon hk een zeer voorlopige studie schijnt te hebben uitgewezen dat dit waarschijnlijk niet uitvoerbaar is slhk
ff bouw van magazijnen op zanderij en aan de rivieroever stp
.
2)Heeft men deze proefnemingen soms ook op Coronie gedaan, onder het dekmantel van iono-sfeer onderzoek?
In bovenstaande wordt n.l. gesuggereerd dat er al sedert April 1963 raketinstallaties in Suriname waren( In Suriname zijn raketinstallaties voor weermetingen.....), maar de Nike-Apache raketlanceringen op Coronie dateren van Sept. 1965( meer dan twee jaar later).
Mamia Pakoro mogen we hiervoor uitsluiten, gezien de cover-up met het Indianenkamp.
.
3)Anderzijds is het mogelijk dat Minister Pos de zaak niet juist weergeeft, en heeft proefnemingen alleen maar betrekking op de Atlantische Missile Range( en wilde men dus helemaal geen raketinstallaties opzetten in Suriname).
.
4)De reactie van de Minister-President van Suriname S.D. Emanuels( zie # 32 ) laat zien dat het jongste verzoek niet om simpele raketten voor iono-sfeer onderzoek gaat, maar om de installatie van een militaire base in Suriname i.v.m. het Amerikaanse missile programma.
(Immers zodra vaststaat en bekend wordt dat in Suriname Amerikaanse installaties worden opgericht zal Suriname een major target worden en zijn rode subsersive acties door getrainde krachten van het internationaal communisme opgeleid in Cuba en vooral Algiers verwachtbaar waarop scherp toezicht noodzakelijk is.)
.

53 (edited by kwb 2012-11-04 14:11:28)

Re: Landverraad en korruptie.

De raketlanceringen op Coronie.
.
http://coronie.eu/wordpress/fotos/raket … onie-1965/
.
Dit is debeste foto welke ik kon vinden van de raketlanceringen op Coronie in september 1965.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8148586797/
.
Merk verder op dat de naam Suriname op de Nike booster is weergegeven.
NASA heeft een rapport over deze iono-sfeer metingen geplubliceerd, welke via hun server( na aanvraag) is te downloaden.
.
Het kan dus uitgesloten worden dat de raketlanceringen van Sept. 1965 op Coronie te maken hebben met het Amerikaanse missile programma, maar dat het puur wetenschappelijk onderzoek betreft.
.

54 (edited by kwb 2012-11-10 14:22:22)

Re: Landverraad en korruptie.

MAMIA OF MAMIJA.
.
Het blijkt dat de naam van het Indianenkamp ook nog op een andere manier geschreven kan worden, n.l. als MAMIJA PAKORO( mamija i.p.v mamia) waarbij gesteld wordt dat MAMIJA de Indiaanse naam voor het Vier Gebroeders gebergte is.
.
Mamija lijkt veel meer op een Indiaanse naam dan Mamia, maar toch betwijfel ik dat deze woord een Trio woord is.
Het blijkt n.l. dat Mamijai een bestaande Ojana mannennaam is( de Ojana's komen voor in het zuidelijke grensgebied met Frans Guyana en aan de Tapanahoni/Paloemeu, maar niet in het Sipaliwini/Paroe gebied).
.

55 (edited by kwb 2012-11-13 13:00:56)

Re: Landverraad en korruptie.

De tweede reis van Lodewijk Schmidt naar de Paroe/Sipaliwini.
.
De Surinamer Lodewijk Schmidt kreeg van de Surinaamse overheid de opdracht een algemeen onderzoek in te stellen naar de Indianen in het gebied van de Zuidgrens, de toestanden die er heersten en de voetpaden die de verschillende dorpen met elkaar verbonden.
.
Hiervoor maakte hij een drietal reizen waarbij z'n tweede reis die van 23 Juni - 23 Sept 1941 duurde, hem naar de Paroe savanne voerde.
Tijdens deze reis bezoekt hij vrijwel alle Indianendorpen in dat gebied, en maakt hij ook notities van de Indiaanse namen van alle kreken, rivieren, savannes en bergen die hij tijdens z'n reis passeert.
.
De Indiaanse naam voor bijvoorbeeld het Surinaamse gedeelte van de Paroe savanne( beter bekend als de Sipaliwini savanne) is Diapokoimape.
Het Vier Gebroedersgebergte komt enkele keren ter sprake in z'n reisverslag, zonder dat daarvoor een Indiaanse naam wordt gegeven.
Van de onbelangrijke Doktersberg nabij de Zuidgrens met Brazilie, waarvan de naam even zoals het Vier Gebroedersgebergte dateert van de grensexpedities, geeft hij wel de Indiaanse naam, n.l. Pemma-teboe.
.
Dit is dus het bewijs dat het Vier Gebroedersgebergte toentertijd geen Indiaanse naam had, en dat de naam Mamija( of Mamia) zoals men die in verschillende publikaties opgeeft, van veel later dateert, n.l. toen het Indianenkamp werd opgezet als cover-up voor de geheime missile site.
.
Indiaanse namen van kreken, rivieren, savannes en bergen uit het reisverslag van Lodewijk Schmidt :
Kantani, Awalali-savanne, Totopeing, Koemaloewini, Krapawe, Konotamooi savanne, Koeini-kreek, Palaime, Diapokoimape, Mopetoempe, Pemma-teboe, Koesale kreek, Tape kreek.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8173372096/
.
De rode cirkels in de kaart geven de Indianendorpen aan welke Lodewijk Schmidt tijdens z'n tweede reis naar de Paroe bezocht( Joelie, Pike, Toeholi, Alapite, Omoele en Sipoti ; op de Sipaliwini savanne bevond zich geen enkele Indianendorp).
Tussendoor maakte hij ook een uitstapje naar de Pico Ricardo Franco( de Kantani).
.
NOOT :
Het reisverslag van Lodewijk Schmidt weerlegt dus dat de Indiaanse naam van het Vier Gebroedersgebergte Mamija( of Mamia) is, althans dat deze naam in verband staat met de Indianen( Trio's) die toentertijd in het Paroe gebied woonden en trokken.
Deze naam is pas veel later ontstaan en heeft mogelijk een Ojana oorsprong( zie Mamijai, Ojana mannennaam); maar zie ook de verklaring voor de naam Mamia.
.

56 (edited by kwb 2012-11-14 12:37:44)

Re: Landverraad en korruptie.

INDIANENKAMP MAMIA PAKORO BEWIJST GEHEIME MISSILE SITE.
.
Het Indianenkamp is dus het keiharde bewijs voor de geheime missile site.
I.p.v. dat het een cover-up is, bewijst het dus de hele zaak.
.
Het Indianenkamp bewijst n.l. dat er nooit gebouwen op het platform hebben gestaan( zoals op Sipaliwini airstrip, waar er eerst gebouwen stonden en later de Indiaanse hutten bijkwamen).
.
Het platform had dus een funktie, waarbij het dus onmogelijk was gebouwen hierop te plaatsen( wat korrespondeert met een missile site).
.
Het Indianenkamp is dus het bewijs dat het om een geheime missile site gaat.
Hier komt nog bij dat de Indianen hun dorpen bij voorkeur niet op de Sipaliwini savanne bouwden, wat tevens de huidige geisoleerde positie van Mamia Pakoro verklaart.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8141387781/
.
.
OPMERKINGEN :
1)Personen met brains zouden dus gebouwen of een mix van gebouwen en hutten voor de cover-up gebruikt hebben.
2)De verplaatsing van het HIRAN station 15( gelegen nabij Mamia Pakoro) in Brazilie, laat verder zien om wat voor grote misdaad het gaat.
.

57 (edited by kwb 2012-12-01 19:50:13)

Re: Landverraad en korruptie.

Op Zanderij verwijdert men ALLES wat enigzins aan de geheime missile site refereert( HIRAN station 14, SODANO astro station, alle satelliet stations van NASA), d.w.z. het World Geodetic System
(zie ook de verplaatsing van het HIRAN station 15 in Brazilie).
Zie verder ook het geval van de Manja Boom( op de positie van stattion RM1) en het meteorologische radar station.
.
Op Mamia plaatst men een INDIANENKAMP wat bewijst dat het een geheime missile site is.
(men = Nederland en de toenmalige Surinaamse regering).
.
De cover-up op Zanderij is dus het absolute bewijs dat Mamia Pakoro een geheime missile site was.
.
Wat voor soort mensen zijn dit?
.

58 (edited by kwb 2012-11-16 17:29:15)

Re: Landverraad en korruptie.

DE COVER-UP OP ZANDERIJ IS HET ABSOLUTE BEWIJS VOOR DE GEHEIME MISSILE SITE.
.
De cover-up op Zanderij houdt in dat het station 5 van K.L.M. Aerocarto, het HIRAN station 14 en alle satellietstations van NASA vervangt( welke men heeft verwijderd).
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/7599307380/
.
De bedoeling hiervan was natuurlijk om het World Geodetic System op Zanderij te breken, en aldus het verband met de geheime missile site te elimineren( voor het lanceren van missiles gebruikt men het World Geodetic System).
Hetzelfde geldt voor het HIRAN station 15 in Brazilie, maar omdat die in een ander land was kon men het niet verwijderen, en heeft men het verplaatst.
.
Als we dus al weten dat het Indianenkamp bewijst dat Mamia Pakoro een geheime missile site was, dan geeft de cover-up op Zanderij het absolute bewijs hiervoor.
.
Dit laat natuurlijk zien dat het allemaal debielen zijn, want men behoefde helemaal geen cover-up op Zanderij te doen( wat het absolute bewijs geeft), indien men voor de cover-up van de geheime missile site i.p.v. de hutten van het Indianenkamp. een mix van gebouwen en hutten had gebruikt.
.

59 (edited by kwb 2012-11-19 19:35:09)

Re: Landverraad en korruptie.

.
Indien het doel van de geheime missile site de liquidatie van de president van een ander land was, dan is het schandaal zelfs nog veel groter dan in #55 aangegeven.
.

Re: Landverraad en korruptie.

Kwb,
Wat ben je toch allejesus eenzaam. Jij bent kieper, achterhoede, middenvelder, half, ballenjongen en spits tegelijk. Dat is tof!

61 (edited by kwb 2012-11-20 12:45:09)

Re: Landverraad en korruptie.

@Paraman
Eerder zei je dat je al alles afweet van deze topic. Je zou het dus gewoon kunnen overslaan( er zijn toch zoveel andere topics waaruit je kan kiezen).
.
Maar toch denk ik dat je maar bitter weinig van deze topic afweet( ik heb nog niet een keer een inhoudelijke reactie van je gezien).
.

62 (edited by kwb 2012-11-26 13:52:35)

Re: Landverraad en korruptie.

WAT LAAT DE COVER-UP MET HET INDIANENKAMP NOG VERDER ZIEN.
.
Er bestaat geen twijfel over dat Mamia Pakoro een geheime missile site was.
De heel erg drastische cover-up laat verder zien dat het om een heel erg groot schandaal gaat.
.
Dat deze schandaal te maken heeft met de Cuba Missile Crisis, laat het bezoek van Dean Rusk aan Suriname zien.
Hij brengt natuurlijk geen bezoek aan Suriname om te gaan vertellen dat Cuba is uitgesloten als lid van de O.A.S.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/6977580721/
.
De vraag die dus gesteld kan worden is of deze grote schandaal zelf de aanleiding is geweest voor de Cuba Missile Crisis?
In ieder geval laat dit allemaal zonder enige twijfel zien hoe Suriname betrokken is geweest bij de Cuba Missile Crisis.
.
.
NOOT :
Er is nog een interessant aspekt aan Mamia Pakoro Airstrip.
Als de baan van het vliegveld verlengd wordt( d.w.z. de as), dan komen we nagenoeg uit in Cuba( toeval of geplanned? )
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8219804341/
.

63 (edited by kwb 2012-12-02 18:56:25)

Re: Landverraad en korruptie.

NA 50 JAAR NIEUWE ONTDEKKINGEN M.B.T. CUBA MISSILE CRISIS.
.
Cuban Missile Crisis Untold Story : Castro Almost Kept Nuclear Warheads On The Island.
.
The Cuban Missile Crisis ended 50 years ago this month. Or did it?
.
According to documents publicly released for the first time to coincide with the 50th anniversary of the moment when the world stood at the precipice of World War III, Fidel Castro's Cuba nearly became a nuclear power after the crisis was thought to have passed. In angry discussions, Castro haggled with the Soviets to keep 100 tactical nuclear weapons on the island.
.
History records that the tense negotiations of those 13 days in October 1962 ended when President John F. Kennedy and Soviet leader Nikita Khrushchev struck an 11th-hour deal. In exchange for withdrawing their nuclear missiles from Cuba, the Soviets were promised that the United States would not invade the communist-controlled island nation. The standoff has been called the most dangerous moment in recorded history. But in reality it was even worse, according to the newly released information.
.
Based on a new timeline of events, the crisis did not end with the deal on October 28, 1962 but secretly continued until December.
.
“The headline here is just how close Cuba came to being a nuclear power," James Hershberg of the Cold War International History Project at the Woodrow Wilson Center in Washington told the Miami Herald.
.
The revelations are contained in documents donated to George Washington University's National Security Archive and which are appearing for the first time in English in a new book, The Soviet Cuba Missile Crisis. The book was written by Sergo Mikoyan, the son of the Soviet official at the center of the story, and Archive researcher Svetlana Savranskaya, who completed the work after the author died in 2010.
.
As Joe Matthews of the BBC explained, "The secret missile crisis came about through an unnerving mix of Soviet duplicity, American intelligence failures and the mercurial temperament of Fidel Castro."
.
It began the moment that Khrushchev told Kennedy he would remove the “weapons which you call offensive” from Cuba, nuclear warheads capable of reaching U.S. cities as far as 1,550 miles away. What the Soviet leader neglected to mention was that he had deployed nearly 100 tactical nuclear weapons designed to defend against another Bay of Pigs, the botched U.S.-led invasion just 18 months before. Officials in Washington knew about the Luna missiles but wouldn't learn until 1992 that they carried nuclear warheads.
.
While the world breathed a sigh of relief as the Soviets began removing the long-range missiles, Castro fumed. He had been bypassed in negotiations between the two superpowers. Set on keeping the Hiroshima-sized nuclear warheads, he began to chafe at his handlers in Moscow. Concerned the cigar-chomping revolutionary might do something to ruin the agreement, Khrushchev dispatched his number two, Soviet Deputy Prime Minister Anastas Mikoyan, to Havana to calm Castro down.
.
vervolg in #66
.

64 (edited by kwb 2012-11-24 08:21:22)

Re: Landverraad en korruptie.

vervolg #65
.
Although he would learn soon after arriving that his wife of 43 years had died, Mikoyan had little time to grieve. In sensitive negotiations that would remain secret for decades, Mikoyan initially told Castro he could keep the tactical nukes that had escaped U.S. notice.
.
But on Oct. 27, one day before the public crisis would end, Castro cabled Khrushchev to urge a preemptive nuclear strike on U.S. targets. Weeks later, on Nov. 19, the Cuban leader instructed his United Nations ambassador to tell the world that Cuba possessed tactical nuclear warheads. The announcement was never made, however, because the order was swiftly recalled.
.
During a tense four-hour meeting on Nov. 22, 1962, Castro fumed to Mikoyan: "What do you think we are? A zero on the left, a dirty rag. We tried to help the Soviet Union to get out of a difficult situation."
.
All this -- as well as Castro's orders to shoot at U.S. surveillance planes -- convinced Mikoyan that "the Cuban tail was quite capable of wagging the Soviet dog,” Savranskaya would write in her book with the official's son. “What became clear to Mikoyan … is that the Soviets could not really control their Cuban ally.”
.
Mikoyan decided on his own that Castro could not be trusted and that the missiles must be removed from the island. He told Castro that a Soviet law -- which did not exist -- banned a permanent transfer to the Cubans.
.
"So you have a law that prohibits transfer of tactical nuclear weapons to other countries? It's a pity. And when are you going to repeal that law?" Castro asked.
.
"We will see," Mikoyan replied.
.
On Dec. 1, 1962, the tactical warheads left Cuba on a cargo ship that arrived in the Soviet port of Severomorsk on Dec. 20 -- perhaps the real end date of the Cuban Missile Crisis.
.
"Ironically, if the Cubans were a little more pliant, and a little less independent, if they were more willing to be Soviet pawns, they would have kept the tactical nuclear weapons on the island," researcher Svetlana Savranskaya wrote in Foreign Policy. "But they showed themselves to be much more than just a parking lot for the Soviet missiles. Cuba was a major independent variable of the Cuban Missile Crisis."
.
bron : Huffington Post
.

65 (edited by kwb 2012-11-26 13:59:44)

Re: Landverraad en korruptie.

DE RICHTING VAN MAMIA PAKORO AIRSTRIP IN EEN GLOBAL CONTEXT
.
Deze figuur laat de richting van de baan van Mamia Pakoro Airstrip in een global context zien.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8219804341/
.
Dit is dus het meetkundig bewijs, en laat geen enkele twijfel bestaan over wat het doel van Mamia Pakoro Airstrip was.
.

66 (edited by kwb 2012-11-30 12:54:48)

Re: Landverraad en korruptie.

STELLING :
.
Indien de Surinaamse regering en Nederland niet waren overeengekomen om zo'n achterlijke cover-up  met het Indianenkamp en op Zanderij te doen, dan was het onmogelijk geweest te bewijzen dat Mamia Pakoro een geheime missile site was welke in verband stond met de Cuba Missile Crisis, want er bestaat geen enkel document welke naar deze geheime missile site refereert.
.

67 (edited by kwb 2012-12-02 13:47:38)

Re: Landverraad en korruptie.

WAT LAAT DE COVER-UP MET HET INDIANENKAMP NOG VERDER ZIEN.
.
Er bestaat geen twijfel over dat Mamia Pakoro een geheime missile site was.
De heel erg drastische cover-up laat verder zien dat het om een heel erg groot schandaal gaat.
.
Dat deze schandaal te maken heeft met de Cuba Missile Crisis, laat het bezoek van Dean Rusk aan Suriname zien.
Hij brengt natuurlijk geen bezoek aan Suriname om te gaan vertellen dat Cuba is uitgesloten als lid van de O.A.S.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/6977580721/
.
De vraag die dus gesteld kan worden is of deze grote schandaal zelf de aanleiding is geweest voor de Cuba Missile Crisis?
In ieder geval laat dit allemaal zonder enige twijfel zien hoe Suriname betrokken is geweest bij de Cuba Missile Crisis.
.
.
NOOT :
Er is nog een interessant aspekt aan Mamia Pakoro Airstrip.
Als de baan van het vliegveld verlengd wordt( d.w.z. de as), dan komen we nagenoeg uit in Cuba( toeval of geplanned? )
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8219804341/
.

Laatst bewerkt door kwb (2012-11-26 12:52:35)

Dit wordt bevestigd door het verslag van ambassadeur M.J. van Schreven( Montevideo, Uruguay) die bij de O.A.S. vergadering te Punta del Este( Uruguay) als waarnemer namens het Koninkrijk aanwezig was en na afloop Dean Rusk om een reactie vroeg( zie punt 8 uit het verslag).
.
8.Na de slotzitting Dean Rusk nog even sprekende, gaf deze mij te kennen dat hij niet ontevreden was over de bereikte uitkomst, doch dat nu veel zou afhangen van de implementatie van de resolutie overeenkomstig de inhoud van het vierde lid daarvan dat toepassing van de practische uitsluiting van Cuba van de inter-Amerikaanse Gemeenschap op zeer korte termijn voorziet.
De heer Rusk sprak de hoop uit dat de Latijns-Amerikaanse landen ook op dat stuk zo eensgezind mogelijk en constructief zouden handelen.
.
Op 31 maart 1962 heeft de ambassadeur M.J. van Schreven exemplaren van tussentijdse verslagen en het eindverslag welke hij als waarnemer bij deze Conferentie voor de Regering in Den Haag samenstelde, toegezonden aan de Gouverneur van Suriname.
.

68 (edited by kwb 2012-12-09 12:14:08)

Re: Landverraad en korruptie.

BAY OF PIGS INVASIE( PLAN B).
.
Als er korrelatie is tussen het geheime vliegveld en Sipaliwini Airstrip v.w.b. het tijdstip van aanleggen van Sipaliwini Airstrip( vanaf Sept. 1960), dan betekent dit dat het geheime vliegveld met Bay of Pigs Invasie( Apr. 1961) te maken had, want er liep op dat moment geen andere grote operatie tegen Cuba( Deze tijd korrelatie valt ook ruimschoots voor de Bay of Pigs Invasie).
.
Zie ook brief in #40, waarin alleen Tirios Airstrip in Brazilie wordt genoemd.
Sipaliwini Airstrip initieel geprojekteerd op de Sipaliwini savanne moest wijken voor een ander vliegveld( geheime vliegveld) dat er al was of nog moest komen op de Sipaliwini savanne.
.
Zelfs indien het geheime vliegveld er nog niet was( toen een aanvang werd gemaakt om Sipaliwini Airstrip aan te leggen), kan aan de hand van de tijd korrelatie met Sipaliwini Airstrip gekonkludeerd worden, dat deze geheime vliegveld met Bay of Pigs Invasie te maken had.
.
NOOT :
1)Het is aannemelijker dat de geheime missile site al onder President Eisenhower( 20 Jan. 1953 - 20 Jan. 1961)  dan onder President Kennedy( 20 Jan. 1961 - 22 Nov. 1963) is geinstalleerd, d.w.z. al in medio 1960( omdat het met Bay of Pigs Invasie te maken had).
Zie het bezoek van President Eisenhower aan Suriname( 3 Maart 1960), de enigste Amerikaanse President die ooit een bezoek bracht aan Suriname.
.
https://www.youtube.com/watch?v=cJAfjUO … AF173198D6
.
https://www.youtube.com/watch?v=2foWCCA23oY
.
2)Tijdens President Eisenhower's Zuid Amerikaanse trip in 1960 bezocht hij achtereenvolgens Brazilie, Argentinie, Chili en Uruguay, om vanuit Uruguay naar Suriname te vliegen( via Montevideo, Buenos Aires, Paramaribo).
.
3)Maar hoe zit het dan met het bezoek van Dean Rusk na de O.A.S. conferentie over Cuba aan Suriname( Feb. 1962).
Uit de korrelatie tussen het HIRAN station 15 en het geheime vliegveld, volgt dat deze vliegveld na de Bay of Pigs Invasie is aangelegd, en is dit dus blijkbaar een plan welke toch onder de regering van President Kennedy is geimplementeerd.
.

69 (edited by kwb 2012-12-04 12:42:49)

Re: Landverraad en korruptie.

HET GROTE SCHANDAAL VAN MAMIA PAKORO.
.
Wat is het grote schandaal van Mamia Pakoro?
.
Het grote schandaal van Mamia Pakoro is dus dat het in verband staat met de Bay of Pigs Invasie.
Hierdoor was Suriname direkt betrokken bij de Cuba Missile Crisis.
.
De cover-up met het Indianenkamp heeft dus betrekking op het grote schandaal, en niet zozeer op het geheime aspekt van deze missile site.
.

70 (edited by kwb 2012-12-09 11:41:12)

Re: Landverraad en korruptie.

DE KORRELATIE TUSSEN HET HIRAN STATION 15 EN MAMIA PAKORO AIRSTRIP.
.
Uit de korrelatie tussen het HIRAN station 15( H15) en Mamia Pakoro Airstrip( het geheime vliegveld), volgt dat deze vliegveld na de Bay of Pigs Invasie is aangelegd, en is dit dus blijkbaar een plan welke toch onder de regering van President Kennedy is geimplementeerd.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_ … otostream/
.
Deze figuur laat zien dat het HIRAN station 15 en Mamia Pakoro Airstrip plaats gekorreleerd zijn, d.w.z. dat de plaats van het HIRAN station 15 niet willekeurig is, maar afhankelijk is van de plaats van het geheime vliegveld in het terrein.
Hetzelfde geldt voor Sipaliwini Airstrip, zoals ik eerder liet zien.
.
Hieruit kan natuurlijk een belangrijke konklusie getrokken worden v.w.b. het tijdstip wanneer Mamia Pakoro Airstrip is aangelegd.
Logisch is het namelijk dat het vliegveld of het plan v.w.b. de plaats er eerst was en daarna pas H15, maar niet omgekeerd( dus niet eerst H15 en daarna het vliegveld of het plan v.w.b de plaats).
.

71 (edited by kwb 2012-12-09 18:19:03)

Re: Landverraad en korruptie.

vervolg #71
.
Uit op internet geplubiceerde documenten kan afgeleidt worden dat het HIRAN station 15 tussen 1 Jan. 1961 en 30 Juni 1961 is geinstalleerd, met ongeveer in het midden van deze interval de Bay of Pigs Invasie( 17 Apr. 1961).
Op grond van de voortgang van het HIRAN project ben ik er vanuit gegaan dat het HIRAN station 15 aan het eind van bovenstaande interval, dus rond Juni 1961 is geinstalleerd( na de Bay of Pigs).
.
Gaan we er echter vanuit dat het HIRAN station 15 aan het begin van deze interval, d.w.z. rond Jan. 1961 is geinstalleerd( voor de Bay of Pigs), dan zou dit betekenen dat de installatie van deze station en mogelijk het aanleggen van het geheime vliegveld parallel verliepen met het aanleggen van Sipaliwini Airstrip.
.
Dit zou dus betekenen dat toen Sipaliwini Airstrip werd aangelegd( Jan. 1961, expeditie Geyskes vanuit Coeroeni), een andere groep personen bezig was het geheime vliegveld achter het Vier Gebroeders gebergte aan te leggen.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.

Re: Landverraad en korruptie.

kwb wrote:

WAT IS DE FUNKTIE VAN DE OPEN HUTTEN( TEMPATALAKAI TYPE) VAN MAMIA PAKORO.
.
Er is nog een belangrijk gegeven aan het Indianenkamp van Mamia Pakoro.
De gesloten hut maakt het n.l. mogelijk een schatting te maken van het aantal Indianen welke zich in deze settlement bevindt, n.l. maximaal 10( omdat deze gesloten hut de slaapplaats is voor deze Indianen).
.
Dit betekent dat er zeker een of twee van de open hutten( tempatalakai type) teveel zijn, en dus een andere funktie hebben dan waarvoor zulke open hutten traditioneel worden gebruikt( als werkruimte voor de Indiaanse vrouwen).
Deze open hutten hebben dus direkt te maken met de cover-up van Mamia Pakoro( ze bedekken dus iets, zie foto Indiaan).
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8141387781/
.
De foto van de Indiaan laat zien dat de open hutten( de laatste twee) op een betonnen structuur zijn gebouwd.
Merk op dat deze structuur geen enkele scheurtjes vertoont( bv. door erosie), wat typisch is voor een "betonnen structuur".
.

Het zijn dan rijke indianen, die voor beton kunnen betalen om zo'n groot oppervlakte te kunnen opvullen?

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 3334_n.jpg
Chan ? A NO KAN, laat maar gaan. Chan a no gi ala man. Chan bigin har a dang
"Among the many misdeeds of British rule in India, history will look upon the Act depriving a whole nation of arms as the blackest." - Mohandas Gandh

73 (edited by kwb 2012-12-10 15:46:49)

Re: Landverraad en korruptie.

AmonRa wrote:

Het zijn dan rijke indianen, die voor beton kunnen betalen om zo'n groot oppervlakte te kunnen opvullen?

De foto laat een Indiaan zien waarvan de kleding er behoorlijk vuil en versleten uitziet.
Duidelijk is dat het niet om rijke Indianen kan gaan.
.

74 (edited by kwb 2012-12-19 00:52:22)

Re: Landverraad en korruptie.

NIEUWE PROJEKTIE DATUM INSTALLATIE VAN HET HIRAN STATION 15.
.
Abusievelijk werd er vanuit gegaan dat het HIRAN station 15 tot de stations behoorde in de eerste groep van 60 gemeten afstanden van het HIRAN netwerk, wat de installatie van deze station rond Juni 1961 zou plaatsen.
Inmiddels is me gebleken dat deze station behoorde in de eerste groep van 40 gemeten afstanden, waardoor vrijwel zeker gesteld kan worden dat deze station rond 1 Feb. 1961( of daarvoor) in het terrein is geinstalleerd( progress van het netwerk was 6 afstanden per maand).
.
De installatie van deze station in het terrein korreleert v.w.b. de tijd dus vrijwel exact met het aanleggen van Sipaliwini Airstrip( 17 Jan. 1961, expeditie Geyskes vanuit Coeroeni).
Dit kan dus niks anders betekenen dan dat het aanleggen van het geheime vliegveld ook van omstreeks die tijd moet dateren.
.
Toen men dus bezig was Sipaliwini Airstrip aan te leggen, was er dus een andere groep personen parallel bezig het geheime vliegveld achter het Vier Gebroeders gebergte aan te leggen en het HIRAN station 15 in het terrein te installeren.
.
NOOT :
De afstand van H9( Georgetown) naar H15( zie figuur) is afstand 42, wat korrespondeert met mission nummer 42.
Accumulatie van het aantal afstanden laat zien dat de 42ste afstand rond 1 Feb. 1961 is gemeten.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8270701722/
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8275633591/
.

75 (edited by kwb 2012-12-15 19:45:16)

Re: Landverraad en korruptie.

PROJEKTIE DATUM INSTALLATIE GEHEIME MISSILE SITE.
.
Gebasseerd op de plaats korrelatie tussen het HIRAN station 15 en Mamia Pakoro Airstrip( het geheime vliegveld) kan een projektie voor de datum van installatie van deze geheime missile site gegeven worden.
.
De geheime missile site is geinstalleerd tussen 1 Sept. 1960 en 12 Dec. 1960.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.