26

Re: Landverraad en korruptie.

Neen, daar weet ik niks van.

Re: Landverraad en korruptie.

Stena heeft het vast over vuurwerk. Die overdrijft wel meer. lol lol

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Landverraad en korruptie.

stena wrote:

Ik weet dat er ooit een raket was gelanceerd vanuit Coronie en heb begrepen dat het met weers onderzoek te maken had. weet je daar wat van?


Dat klopt inderdaad! Het had met weersonderzoek te maken. Ik denk niet dat er ooit wat meer uit is gekomen.

Let our object be our country, our whole country and nothing but our country SURINAME.

We hebben WEER 5!!!

29 (edited by kwb 2012-10-14 10:40:00)

Re: Landverraad en korruptie.

AmonRa wrote:

Begrijp je thread nu, na het lezen van alles. Zware kost.

Ik ben blij te lezen, dat er tenminste een persoon is die alles gelezen heeft.
.

30 (edited by kwb 2014-08-17 12:55:04)

Re: Landverraad en korruptie.

REACTIE VAN DE MIN. VAN B.Z. J.LUNS OP HET VERZOEK VAN DE VS M.B.T. INSTALLATIES IN SURINAME.
.
10 april 1963
bestemd voor : Gouv. v. Sur.
.
Afkomstig van Min. Buitenl. Zaken.
Referte brief van Van Royen 192, waarvan afschrift aan U door Pos werd gezonden.
.
Na overleg met Pos gaarne reactie op verzoek van de VS om toestemming voor voorlopig onderzoek naar naar de mogelijkheden tot oprichting te Uwent van een aantal installaties ten behoeve van V.S. militaire missile program waarbij wordt opgemerkt dat bij positief resultaat van het voorlopig onderzoek het uiterst moeilijk zal zijn in later stadium het aangaan van de overeenkomst over de door van Royen genoemde onderwerpen, anders dan om technische redenen te weigeren.
.
Eventuele principiele bezwaren tegen de te sluiten overeenkomst die overigens dezerzijds voorshands bepaald niet bestaan, waren derhalve reeds in dit preliminaire stadium kenbaar te maken.
Mijnerzijds zie ik eerder aanleiding tot positieve reactie op V.S. demarche.
.
Verzoeke zo mogelijk spoedige reactie daar Washington op spoed aandringt.
.

31 (edited by kwb 2016-10-28 20:16:37)

Re: Landverraad en korruptie.

REACTIE VAN DE MINISTER PRESIDENT OP HET VERZOEK VAN DE VS M.B.T. INSTALLATIES IN SURINAME.
.
10 april 1963
bestemd voor : Gevolm. Minister van Suriname in Nederland
.
Voor Pos van Emanuels
Het lijkt niet gewenst Uw schrijven van 5 dezer no.852/Geheim in de Ministerraad te bespreken in verband met uiterste geheimhouding en demissionair kabinet, terwijl verwachtbaar dat in nieuw kabinet een aantal Ministers niet zullen terugkeren.
.
Vaststaat dat Regeringspartijen speciaal de N.P.S. onder leiding van Pengel vrij sterk pro-Amerikaans zijn, terwijl de oppositie in het nieuwe parlement niet anti-Amerikaans is.
Alle partijen in het nieuwe parlement zijn tegen het communisme gekant.
De niet in het parlement vertegenwoordigde aanhangers van de Partij Nationalistische Republiek die bij de laatste verkiezing 3140 van de 83840 geldige stemmen behaalden, zullen fel tegen zijn. Deze partij is zeer militant.
.
Aangenomen kan derhalve worden dat het toekomstig regiem sympathiek zal staan tegenover Amerikaans voorstel doch stringente voorwaarden zal stellen met het oog op de veiligheid.
Immers zodra vaststaat en bekend wordt dat in Suriname Amerikaanse installaties worden opgericht zal Suriname een major target worden en zijn rode subsersive acties door getrainde krachten van het internationaal communisme opgeleid in Cuba en vooral Algiers verwachtbaar waarop scherp toezicht noodzakelijk is.
.
Afdoende garanties voor hulp en bijstand ter bestrijding van subsersive acties en onmiddelijke opbouw van de politiemacht en inlichtingendienst die veel te zwak zijn zullen moeten worden gesteld.
Toelating van Suriname tot de Alliance for Progress is zeer gewenst ter verbetering van de sociale toestanden die anders voedingsbodem voor verdere verbreiding van het communisme kunnen vormen.
.
Vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de status van Suriname in geval van een internationaal conflict wordt gegarandeerd.
.

32 (edited by kwb 2012-10-15 18:26:57)

Re: Landverraad en korruptie.

BEZOEK DEAN RUSK AAN SURINAME( 1962)
.
Aankomst van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk op Zanderij.
Marshaller wenkt 4-motorige jet van de MATS naar de parkeerplaats op het platform terwijl premier en ministers van de Surinaamse Regering toekijken.
.
De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk daalt met zijn gevolg de vliegtuigtrap af en wordt vervolgens begroet door de Amerikaanse consul in Suriname en premier Emanuels en diens gevolg.
De premier en zijn gast gaan het gezelschap voor naar de aankomsthal waar op het dak de vlaggen van Suriname en de Verenigde Staten wapperen.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/6977580721/
.

33 (edited by kwb 2012-10-21 22:19:28)

Re: Landverraad en korruptie.

VERZOEK VAN DE KABINETSFORMATEUR EN TOEKOMSTIGE MINISTER PRESIDENT PENGEL M.B.T. VERZOEK VS.
.
6 mei 1963
bestemd voor : Gouverneur van Suriname
Afkomstig van : Gevolmachtigd Minister van Suriname in Den Haag.
.
Voor Emanuels.
Referte Uw bericht langs de veilige weg no.14
Pengel verzoekt dat door Surinaamse Regering aan V.S.-autoriteiten geen suggesties worden gedaan of verdere reacties worden geuit betreffende beeindiging A.I.D-hulp of onderzoek tot vestiging installaties voordat hij na terugkeer in Suriname daaromtrent overleg met U zal hebben gepleegd.
.
.
NOOT :
Pengel wil dus eerst overleg met Emanuels plegen om besluit over onderzoek van de Amerikanen te kunnen nemen.
.

Re: Landverraad en korruptie.

Wat wil kwb met dit verhaal beogen?
Pengel en Emanuel waren slechts marionetten. Hun zienswijze ten spijt, toentertijd was de kolonisator heer en meester!

35 (edited by kwb 2012-10-16 17:38:38)

Re: Landverraad en korruptie.

MAMIA PAKORO AIRSTRIP DATEERT NIET VAN WWII.
.
Laten we er even vanuit gaan zoals gesuggereerd wordt dat Mamia Pakoro Airstrip een vliegveld is dat tijdens WWII is aangelegd.
.
De vraag die direkt opkomt is, waarom heeft men tijdens de aanleg van Sipaliwini Airstrip dan geen gebruik gemaakt van deze vliegveld, maar inplaats daarvan aan de Braziliaanse autoriteiten verzocht om Tirios Airstrip als springplank te mogen gebruiken.
.
Toen de Braziliaanse autoriteiten niet reageerden op dit verzoek, heeft men vervolgens een moeilijke expeditie per kano vanuit Coeroeni gemaakt om deze Operation Grasshopper Airstrip aan te leggen.
.
Dit bewijst onomstotelijk dat Mamia Pakoro Airstrip toen nog niet bestond, en dus ook niet van WWII kan dateren.
Mamia Pakoro Airstrip is dus na Sipaliwini Airstrip aangelegd, en dus niet door de Surinaamse Regering.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.

Re: Landverraad en korruptie.

MAMIA PAKORO AIRSTRIP DATEERT NIET VAN WWII.
-
Van welk bouwjaar is kwb? Soso owru tori!

37

Re: Landverraad en korruptie.

Maar blijkbaar toch geen science fiction.  smile

Re: Landverraad en korruptie.

kwb wrote:

Maar blijkbaar toch geen science fiction.  smile

-
Het is zo klaar als meerdere klontjes.

39 (edited by kwb 2014-09-13 13:11:45)

Re: Landverraad en korruptie.

VASTSTELLING LOKATIE VLIEGVELD SIPALIWINI.
.
Aan : de Minister van Opbouw, de Minister van Openbare Werken
17 januari 1961
.
In het plan Operatie Sprinkhaan is opgenomen de aanleg van een vliegveld, geschikt voor toestellen van de Dakota klasse, in het brongebied van de Sipaliwini.
.
Studie der luchtfoto's, luchtverkenning, alsook een incidentele landing met Piper Cup in savanneterrein konden er tot dusver niet toe leiden, dat een definitieve plaats kon worden vastgesteld, die binnen redelijke kosten grenzen aan de vereisten zou kunnen voldoen.
.
Bij de laatste luchtsgewijze verkenning, waarover handelt in brief No. 365/Geheim dd. 12 september 1960 van de Minister van Opbouw aan de Minister-President, werd een vliegveld op Braziliaans gebied waargenomen.
Dit was aanleiding de Braziliaanse autoriteiten te verzoeken van dit vliegveld, genaamd Pouso Tirio, gebruik te maken voor het invliegen van personeel en materieel, teneinde van daaruit het terrestrisch onderzoek op Surinaams gebied te kunnen inzetten.

.
Op dit verzoek is tot dusver geen reactie ontvangen, zodat het voor de hand ligt thans tot handelen over te gaan.
.
Dit houdt tevens verband met de aflopende charterperiode van het Northrop vrachtvliegtuig, welk toestel in haar dienstperiode het zware materieel nog in het betrokken gebied zou dienen af te leveren.
.
Met instemming van de Minister van Algemene Zaken werd Dr. D.C. Geyskes bereid gevonden een expeditie naar de Boven-Sipaliwini te maken.
.
Zijdens het Ministerie van Openbare Werken kan de heer Rijhiner met een meet-assistent voor het landmeetkundig gedeelte worden beschikbaar gesteld.
.
Het is vrijwel zeker dat op een tot de Commandant van de Troepenmacht gericht verzoek, tot beschikbaarstelling van de sergeant-telegrafist Pijpers met uitrusting, gunstig zal worden beschikt.
.
Het overig personeel tot een totaal van 17 man kan worden gerequireerd uit de arbeiders van de uitvoerder der civiele werken, de N.V. Lareco.
.
Gerekend is op een expeditieduur van 6 weken, met als richtdatum voor vertrek 23 januari 1961 en uitgaande van het Coeroeni-eiland als basis, waar de groep zal worden in- en uitgevlogen.
.
Op bijlage dezes is een raming der kosten gegeven.
.
De begroting van kosten voor de voorbereiding en aanleg van het vliegveld Sipaliwini laat de kosten van een expeditie in deze orde van grootte wel toe.
.
Aangetekend dient daarbij dat het tijdstip van deze expeditie in overleg met Dr. Geyskes, die het betrokken gebied reeds bezocht tijdens een expeditie in het jaar 1952, mede gekozen is met het oog op de gunstige mogelijkheid thans een inzicht te verkrijgen omtrent de vochtigheidstoestand van bepaalde terreingedeelten.
.
De algemene instructie is vervat in bijlage no. 2 van dit schrijven.
.
Opgemerkt wordt dat dit terrestrisch onderzoek thans definitief zal dienen uit te maken of het vooreerst mogelijk is inderdaad een vliegveld in het betrokken gebied aan te leggen.
.
Indien zou blijken dat dit niet mogelijk is binnen een redelijk kostenpeil, zal vooreerst van deze lokatie moeten worden afgezien en wel in de zin van het als facultatief gestelde sub 6 in het schrijven van de Direkteur van Opbouw dd. 27 september 1960 No. 3931.
.
Verzocht moge worden Uw toestemming tot de expeditie, waarvoor spoedheidshalve reeds enige voorbereiding wordt getroffen, wel te willen geven.
.
DE DIREKTEUR VAN OPBOUW
(U. MORPURGO)
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8010957076/
.

Re: Landverraad en korruptie.

Blijf posten.. Had je eerste thread als weird beschouwd. Deze heeft wel mijn aandacht.

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 3334_n.jpg
Chan ? A NO KAN, laat maar gaan. Chan a no gi ala man. Chan bigin har a dang
"Among the many misdeeds of British rule in India, history will look upon the Act depriving a whole nation of arms as the blackest." - Mohandas Gandh

41 (edited by kwb 2012-10-17 11:46:51)

Re: Landverraad en korruptie.

De brief uit #40  geeft het onomstotelijk bewijs dat Mamia Pakoro Airstrip niet van WWII dateert, maar na Sipaliwini Airstrip is aangelegd.
.
Initieel is de verkenning voor de lokatie van Sipaliwini Airstrip met luchtfoto's( uit 1956) van de Sipaliwini savanne gedaan.
Indien Mamia Pakoro Airstrip van WWII zou dateren, dan zou deze vliegveld dus op de luchtfoto's te zien moeten zijn( en had men Tirios Airstrip in Brazilie niet als springplank nodig).
.

42 (edited by kwb 2012-10-19 18:27:45)

Re: Landverraad en korruptie.

BRIEF AAN DE AMBASSADE VAN DE VS I.V.M. SATELLIETMETINGEN IN SURINAME.
.
Western Hemisphere Department
Caribbean Section
No. 44795
.
The Ministry of Foreign Affairs presents its complements to the Embassy of the United States of America and, with reference to the Embassy's Notes Nos. 35 and 36 of 15 December 1966, has the honour to inform the Embassy that the Government of Surinam has stated that the request contained in Note 36 can be granted.
The following comments have been received from the Surinam authorities.
.
As will be seen from the map attached hereto, the site given in the Embassy's Note No. 36 as that from which observations are to be carried out with a BC-4 ballastic camera, the exact co-ordinates of which are 55-20 West longitude and 5-46 North latitude, is in an area which is still difficult of access.
If the nature of the observation programme is such that it permits of some degree of variation in abovementioned co-ordinates it might perhaps be possible to select a more suitable site for the observations.
.
The Surinam authorities also suggest that further details of the project be forwarded direct to the Department of Development in Paramaribo and that a NASA expert be sent there in the near future to familiarize himself with the situation.
.
Finally, the Surinam Government would appreciate it if they could be apprised of theresults of the survey when the latter has been completed.
.
The Hague, April 6, 1967
.
To the Embassy of the
United States of America,
THE HAGUE.
.
.
NOOT :
Merk op dat de Surinaamse Regering suggereert dat men een NASA expert stuurt om zich terplekke te komen orienteren.    smile
.
( hierbij dient vermeld te worden dat niet de onderhavige regering, maar de daaropvolgende regering de satellietstations van NASA liet verwijderen).
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/7599307380/
.

43 (edited by kwb 2016-03-27 16:59:37)

Re: Landverraad en korruptie.

METINGEN TE MC LENNAN'S LANDING AAN DE CORANTIJN RIVIER I.V.M HIRAN PROJEKT.
.
American Consulate,
Paramaribo, Surinam,
April 20, 1960.
.
Excellency,
.
In connection with the HIRAN Trilateration Survey I have the honor to request permission for the erection by the Inter American Geodetic Survey( IAGS) of a triangulation tower at McLennan's Landing on the Corantijn River. The tower would require no permanent foundations and would be completely dismantled upon completion of the tellurometer observations.
The observations would require approximately two weeks. A small, 12 in. x 12 in., concrete monument flush with the surface of the earth would be the only mark remaining.
The data assertained by these observations would be made a matter of record and will be forwarded to the Surinam authorities after final computations.
.
Authority is also requested for use of the Corantijn River by the Inter American Geodetic Survey for the erection of the tower at McLennan's Landing and of other towers to be erected on the British Guiana bank of the River. Preliminary arrangements have been made for the hire of a 40 foot inboard motor launch from Mr. R. D. Khan of Springland, British Guiana. The boat would operate between Springlands and Orealla during the period May 1, 1960 to June 10, 1960.
.
Favorable consideration of these requests will be very much appreciated.
.
I have the honor to be, Sir,
.
Respectfully yours,
Eibert R. Williams
American Consul
.
.
His Excellency
Jan van Tilburg
Governor of Surinam,
Paramaribo.
.
.
NOOT :
Zie ook post #17 voor het station I.A.G.S.I( het Boundary Point 1936), welke ook door de Inter American Geodetic Survey is gemeten.
.

44 (edited by kwb 2012-10-19 18:28:48)

Re: Landverraad en korruptie.

ANTWOORD M.B.T. VERZOEK VOOR OPRICHTEN TRIANGULATIETOREN TE MC LENNAN'S LANDING.
.
30 april 1960
Departement van Algemene Zaken
Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Suriname
.
Onderwerp : Hiran Survey Operation.
.
Met verwijzing naar Uwer Excellentie's brieven van 14 en 28 april 1960 Nos. 642/- en 778/- inzake bovenvermeld onderwerp moge ik U hierbij bevestigen mijn telefonisch aan de Direkteur van het Kabinet gedane mededeling, akkoord te gaan met het in Uw vermeld schrijven vervatte voorstel tot oprichting van de triangulatietoren bij McLennan's Landing aan de Corantijn waarmede op 1 mei a.s. een aanvang zal worden gemaakt.
.
De Minister-President  a.i.,
(A.J. Morpurgo).
.

45 (edited by kwb 2012-10-20 16:31:51)

Re: Landverraad en korruptie.

WAT LAAT HET BEZOEK VAN DEAN RUSK AAN SURINAME ZIEN?
.
De Organisatie van Amerikaanse Staten( O.A.S) werd op 5 Mei 1948 opgericht en bestond toen uit 21 lidstaten. Tijdens de Achste Vergadering van de OAS op 31 januari 1962 in Punta del Este( Uruguay) werd Cuba uitgesloten van verdere deelname aan de OAS.
Ontbrekende landen tijdens deze vergadering waren Argentinie, Bolivia, Brazilie, Chili, Equador en Mexico. Suriname was toen nog geen lid van de OAS.
.
Bij zijn terugkeer van deze vergadering maakte Dean Rusk een stop op Zanderij, waarbij hij werd ontvangen door de Minister-President van Suriname S.D. Emanuels( zie #33 ).
Het is duidelijk dat Dean Rusk niet een tussenstop gaat maken op Zanderij om Emanuels te gaan vertellen dat Cuba was uitgesloten.
Zijn tussenstop op Zanderij moest dus met aan andere belangrijke probleem te maken hebben.
.
Het is geen punt of Mamia Pakoro Airstrip een geheime missile site was of niet, de vraag is eerder wanneer deze site is geinstalleerd( voor of na de Cuba missile crises).
In die zin kan het bezoek van Dean Rusk niks anders geweest zijn, dan de puntjes op de i zetten m.b.t. deze kwestie.
.
De geheime missile site aka Mamia Pakoro Airstrip moet dus in dezelfde periode onder de Regering van Emanuels geinstalleerd zijn, waarbij men het toen lopende HIRAN projekt als "rookgordijn" heeft gebruikt om dit in het geheim te kunnen doen( het Am. leger en vliegtuigen waren al aanwezig in Suriname en omliggende landen).
De cover-up met het Indianenkamp laat verder zien dat deze geheime missile site nooit een juridische status heeft verworven( er is hieromtrent nooit een overeenkomst gesloten tussen de VS en Suriname).
.
.
NOOT :
Het is zeer onwaarschijnlijk dat de geheime missile site onder de Regering van Pengel is geinstalleerd, want toen was het HIRAN projekt afgelopen, en bevond het Am. leger zich niet meer in Suriname en omliggende landen.
Voor zo'n operatie zou het Am. leger zich weer in dat gebied moeten positioneren, wat natuurlijk niet onopgemerkt zou kunnen gebeuren.
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/6977580721/
.

46 (edited by kwb 2012-10-20 23:22:27)

Re: Landverraad en korruptie.

ONDER VOORBEHOUD MOCHT AMERIKA DE INSTALLATIES PLAATSEN IN SURINAME.
.
27 april 1963
Afkomstig van : Gouverneur van Suriname
Bestemd voor : Gevolm. Min., s-Gravenhage
.
Voor Pos van Emanuels.
Referte mijn bericht langs de veilige weg nr. 12 inzake Amerikaanse installaties i.v.m. missile programma adviseer ik te spreken met Kabinetsformateur en a.s. Minister-President Pengel.
.
Uit gesprek met Lichtveld kreeg ik de indruk dat er bezwaar zou zijn tegen orienterend bezoek Amerikanen indien desiderata niet tevoren zijn geregeld. Dit is niet het geval.
.
De regeling moet wel geschieden avant de vestiging van installaties doch orienterend bezoek kan direkt plaatsvinden.
.

47 (edited by kwb 2012-10-21 17:58:43)

Re: Landverraad en korruptie.

kwb schreef :
.
.
MILITAIRE BASE IN SURINAME BEWIJS MAMIA PAKORO.
.
In tegenstelling met wat in #10  wordt gezegd betreft het onderzoek niet de installatie van "missile sites" in Suriname, maar een onderzoek naar het opzetten van "installaties" ten behoeve van het "missile programma" van de VS.
Dit betreft dus het installeren van een militaire base, wat dus een veel grotere issue is dan het alleen installeren van een missile site.
Hierbij dient erop gewezen te worden dat indien Suriname een overeenkomst aanging met de VS voor het doen van deze onderzoek, het betekende dat Suriname infeite ook akkoord ging met de eventuele implementatie ervan( anders geef je geen toestemming voor het onderzoek).
.
De benodigde oppervlakte van de terreinen laat zien dat het om grote komplexen gaat.
Men wilde twee grote magazijnen installeren( wat  wilde men hierin opslaan?)
Aan de orde komt verder ook het onderzoek naar de installatie van een hydrofoon( onderwater sensor) om duikboten op te kunnen sporen.
Zo'n militaire base zou natuurlijk niet geheim kunnen blijven en zou Suriname dus tot een major target maken bij een internationaal konflikt.
.
Het is bekend dat de Minister van Buitenlandse Zaken J. Luns en de toenmalige demissionaire Minister-President van Suriname S.D. Emanuels grote voorstaanders waren van zo'n overeenkomst met de VS.
Dit is dus niet in overeenstemming met de cover-up van Mamia Pakoro met het Indianenkamp( de cover-up moet dus een groot GEHEIM en SCHANDAAL maskeren).
.

Laatst bewerkt door kwb (2012-10-18 16:25:39)
.

48 (edited by kwb 2012-10-23 18:26:34)

Re: Landverraad en korruptie.

stena wrote:

Ik weet dat er ooit een raket was gelanceerd vanuit Coronie en heb begrepen dat het met weers onderzoek te maken had. weet je daar wat van?

.
Het enigste wat ik momenteel hiervan weet is het volgende :
.
Ministerraad van Het Koninkrijk Nr. 3183
5 april 1963.
.
Amerikaanse aanvraag voor raketinstallaties in Suriname.
.
Minister Pos deelt mede, dat van de Amerikaanse regering een aanvraag is gekomen voor enkele raketinstallaties in Suriname ten behoeve van proefnemingen.
De Nederlandse ambassadeur dr. Van Royen heeft erover gesproken, waarbij op de vraag of deze voor oorlogsdoelenden bestemd zijn geen antwoord is gekregen.
In Suriname zijn raketinstallaties voor weermetingen in de iono-sfeer.....
.
Wat een google search soms toch kan opleveren!

49 (edited by kwb 2012-10-24 19:10:43)

Re: Landverraad en korruptie.

NOG EEN DERDE NAAM VOOR MAMIA PAKORO AIRSTRIP.
.
In de wetenschappelijke literatuur is er nog een derde naam verschenen voor Mamia Pakoro Airstrip, n.l. MEYERS AIRSTRIP( zie kaart hieronder)
.
https://secure.flickr.com/photos/k_w_b_2011/8119744144/
.
Ik denk dat dit een aanwijzing is, of sarcastisch is bedoeld( zie Amerikaanse naam).
.

50 (edited by kwb 2012-10-31 13:51:36)

Re: Landverraad en korruptie.

ENIGE WOORDEN UIT DE TRIO VOCABULAIRE.
.
munume    hoofdman
nana    grond, bodem
psyedi    berg
tikiri    jaguar
manko    moeder
pakolo    huis, hut
.
verschillende typen hutten :
.
ronde typen
timakitti( kegelvormig, zonder wanden)
moeineu( kegelvormig, dak tot op de grond)
.
rechthoekige typen
tempatalakai( aan een zijde half cirkelvormig, zonder wanden)
tilaka( open, afdak, zonder wanden)
pakolo( idem, eenvoudiger dan tilaka)
.
Het Indianenkamp op Mamia Pakoro Airstrip telt vier hutten van het rechthoekige type, waarvan een( half cirkelvormig, gesloten) en drie van het tempatalakai type(half cirkelvormig, zonder wanden).
In iedereTrio  dorp bevond zich een of twee van het ronde type( moeineu, timakitti), welke als communicale hut diende, of de hut van de hoofdman was( nogsteeds te zien in dorpen zoals Tepu en Kwamalasamutu) en een of meer van de andere typen.
De pakolo type( open  afdak) werd door de Indiaanse vrouwen als werkruimte gebruikt om bijvoorbeeld casavebrood te maken.
.
Dit laat toch duidelijk zien( wat de betekenis van mamia ook mag zijn), dat de naam Mamia Pakoro niet alleen vreemd, maar ook onlogisch is.
.