1 (edited by John 2007-10-08 21:38:38)

Topic: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Open brief aan de minister van Financiën van SurinameBetreft: de nieuwe wet inkomstenbelasting van Suriname die met ingang van 2008 zal gelden.Excellentie,

Gelezen het concept van de wet inkomstenbelasting van Suriname, neem ik als een in het buitenland wonende, maar in Suriname geboren en getogen Surinamer de vrijheid om onderstaande punten onder uw aandacht te brengen.

Verzoek: de invoering van de wet voorlopig uit te stellen met 1 jaar.

Reden: er zijn nog teveel haken en ogen aan deze wet die alleen aan de hand van een brede maatschappelijke discussie opgeheven kunnen worden.

Toelichting:
1. Het heeft ruim 100 jaar geduurd om de oude wet, die intussen onwerkbaar was geworden, te vervangen. Voorkomen moet worden dat deze wet door één wordt vervangen, die aan de nodige kritiek onderhevig is. Tevens dient u van de gelegenheid gebruik te maken om de wet tot  “ a tool of Government” te maken, door al die zaken op te nemen die in het beleid van de regering passen en die ook het belang van de Surinaamse staat en natie dienen.
 
Punten van kritiek

Algemeen:

I. Volgens mij conflicteert deze wet met andere wetten. Eerst synchroniseren met de andere wetten alvorens in te voeren.
II. Het zou niet alleen voor de burger, maar ook voor de belastingdienst handzamer zijn om van deze wet twee wetten te maken te weten:
Eén voor de burgers (inkomstenbelasting) en
Eén voor lichamen (vennootschapsbelasting)
Door de in de toekomst te vormen jurisprudentie zouden beide wetten ongestoord en onafhankelijk van elkaar een “eigen leven” kunnen leiden.
Ook zal de wet de mogelijkheid moeten bieden dat de minister op eigen initiatief en zonder de Assemblee te raadplegen zaken te wijzigen en/of aan te passen ( o.a. inflatiecorrecties).

III. Belastingsubject en belastingobject zijn niet duidelijk afgebakend.

Buitenlandse belastingplichtigen, die binnenlands inkomen genieten, zouden best onder een ander belastingregime kunnen vallen. Inkomsten belast in Suriname zijn door de regels ter voorkoming van dubbele belasting doorgaans vrijgesteld van belastingheffing in het buitenland. Door een mild beleid op dit punt toe te passen zou Suriname buitenlanders kunnen prikkelen om een deel van hun inkomen in en door Suriname te laten belasten. Niet alleen een fiscaal maar ook een deviezenvoordeel zal hiervan het gevolg zijn.
Ook een regeling voor Pensionado’s, zoals die van de Antillen, zou de stroom gepensioneerden en de daarmede samenhangende deviezenstroom richting Suriname kunnen stimuleren.

Ik was nieuwsgierig naar de fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw in Suriname omdat vroeger het inkomen van die vrouw ( als straf voor het gehuwd zijn ?) bij de man werd bijgeteld en belast. Nergens is expliciet te lezen of ze nu zelfstandig in de belastingheffing wordt aangeslagen of niet.
Ook de alleenstaande werkende moeder mag wat extra aandacht in de nieuwe wet krijgen.

Ook de toepassing van belastingvrije sommen is voor meerdere uitleg vatbaar.
Als iemand halverwege het jaar overlijdt of emigreert rijst de vraag of hij/zij recht heeft op de gehele belastingvrije som (Nederland) of wordt deze naar tijdsevenredigheid herrekend, zoals mij in het jaar 1974 toen ik naar Nederland emigreerde in Suriname is overkomen.
Gedenk: hoe meer onduidelijkheid in de wet, hoe meer bezwaar en beroepsprocedures er zullen zijn.

IV. De rechtszekerheid van de belastingplichtige schiet te kort. Met name de termijn waarbinnen de belastingdienst een naheffingsaanslag mag uitvaardigen en de termijn waarbinnen de ontvanger een belastingaanslag moet incasseren (b.v. 5 jaar) zijn niet duidelijk aangegeven. Ook de regels met betrekking tot bezwaar en beroep en ook hoger beroep schieten tekort. Ook fouten die door de belastingdienst gemaakt kunnen worden en die in het voordeel van de belastingplichtige horen te zijn, zijn niet opgenomen.

V. Ook Suriname zal moeten globaliseren, net als de rest van de wereld. Regels met betrekking tot internationaal belastingrecht en de Caricom ontbreken. Voorkoming van dubbele belasting dient ruimer te zijn, mede in het licht van toekomstige verdragen met andere landen.
VI. De fiscale positie van de staat, indien deze deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, ontbreekt.

Nadere toelichting

Naast een budgettaire functie (inkomsten voor de staat) horen ook andere beleidselementen van de regering in de wet inkomstenbelasting verankerd te zijn. Ik mis, c.q. er wordt veel te weinig aandacht geschonken aan het sociaal/financieel en economisch beleid van de regering.
Sociaal:
De aftrekposten voor buitengewone lasten en hypotheekrente zijn te laag of te summier.
Als rechtgeaarde Surinamer met een heel groot sociaal gevoel herken ik mezelf, net als in de oude wet, niet terug in deze nieuwe wet. De wet moet “Surinaamser”. Het Sociaal gevoel van de Surinamer op het gebied van steun behoeftige familieleden mag door middel van een aftrekpost gehonoreerd worden. De wet is op dit punt te krap.

Ook de bovengrens van de hypotheek mag hoger gesteld worden. Als ik de prijzen van de te koop aangeboden huizen bekijk , kom je met 125.000 SRD niet ver.

Een heel groot probleem die niet alleen de Surinamer burger, maar ook de ondernemer raakt is het niet expliciet noemen en behandelen van de pensioenreserve in de wet. Nu weet ik dat bedrijven in het verleden misbruik hebben gemaakt van de oude regeling door een pensioenreserve ten laste van de winst op te bouwen en tegen de tijd dat er pensioen uitbetaald moest worden, met de noorderzon te vertrekken. Invoeren. Suriname mag ten aanzien hiervan wel nadere eisen stellen. Overigens ben ik van oordeel dat de pensioenen in Suriname zeer laag zijn. De overheid zou de hoogte van het pensioen best mogen beïnvloeden.

Ook had de Surinaamse overheid enkele scheefgegroeide toestanden via deze wet kunnen corrigeren.
Voorbeeld: iemand krijgt 650 ha grond in erfpacht aan de weg naar Afobakka. Op het moment dat alles rond is wordt de grond voor een heel hoog bedrag te koop aangeboden in de Ware Tijd. Hierover zijn er zelfs boze opmerkingen in de Nationale Assemblee gemaakt.
Oplossing: zodra iemand zich niet aan de afspraken houdt of regels overtreedt en op illegale wijze winst maakt, moet de overheid die behaalde voordelen belasten als winst uit onderneming. Hierdoor zou de belastingdienst zelfs opbrengsten uit verdovende middelen en zwart geld kunnen belasten. Dit zal zeker maatschappelijk corrigerend werken.
Ook de wet vermogensbelasting mag aangescherpt worden.
Reden: een heel sterke wapen voor de belastingdienst. Aan de hand van vermogensvergelijkingen (vermogenssprongen) kan de belastingdienst vaststellen of iemand in de fout gaat of niet. Natuurlijk dienen belastingcontroleurs op dit punt goed opgeleid te worden.

Ook de ondernemers worden niet geprikkeld om te investeren in Suriname. De artikelen die in de Investeringswet zijn geschrapt (aftrek fictieve rente, invoerrechten en Ob vrijstelling) moeten terug. Potentiële ondernemers in het buitenland hebben hun voorgenomen vestiging in Suriname door deze wijzigingen in de Investeringswet niet door laten gaan.

Holdingmaatschappijen een aparte fiscale positie geven, waardoor buitenlandse holdings naar Suriname verhuizen.

Kortom, door in deze wet gul te zijn kan de overheid via het acceleratie en multipliereffect de belasting en deviezenopbrengsten tot ongekende hoogte opkrikken. Het gaat om het spierinkje uitgooien om de haai te vangen. Suriname, grijp deze kans.


Dit zijn enkele kritische noten van mij en dus verre van volledig. Indien ik de kans krijg zou ik graag willen meedoen aan een artikelgewijze discussie van de wet. Door gebruik te maken van het internet zouden ook andere buitenlandse deskundigen hieraan kunnen deelnemen. Hun visie zou op het punt van het  Internationaal belastingrecht voor Suriname belangrijk kunnen zijn. Bij deze discussie zal ik als accountant met als keuzerichting (internationaal) belastingrecht de wet positief (is datgene wat in de wet is opgenomen goed) en negatief (zijn er geen zaken over het hoofd gezien) beoordelen.


Hoogachtend,

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Beste John ,

ik heb gemerkt dat je veel van belasting weet vooral international.

ik heb een vraagje : als een in ned.residerende persoon in Sur .een
vakantie huis bezit en dit tijdelijk verhuurt en een positief exploitatie-
resultaat aan overhoudt , is hij/zij belastingplichtig in Sur.?

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Ma Rambo heb je dan al die tijd geen belasting betaald?
lol

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

bhai wrote:

Ma Rambo heb je dan al die tijd geen belasting betaald?
lol

Heeeeeeeeeeee Bhai! Welcome back! Ik heb je input gemist. Hoe is tie?

Mijn geweten telt, niet het oordeel van een mens.
DESIRE DELANO BOUTERSE IS PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME!!!
Dete hai bhagwan ko dhoka insaan ko kja choren ge (Als men zelfs in staat is te trachten om God te bedriegen, dan zullen zij de mens niet ontzien)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

totally of topic

Hi lieve dames,
Ik heb het een tijdje laten hangen voor wat het was. Maar ik moet nu wel heel erg veel lezen om de achterstand in te lopen.
Zodra ik weer wat meer tijd heb ga ik weer als vanouds meedoen.
(is het te laat om jullie, de vaste klanten en andere bezoekers nog het beste voor 2008 toe te wensen?)

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

bhai wrote:

totally of topic

Hi lieve dames,
Ik heb het een tijdje laten hangen voor wat het was. Maar ik moet nu wel heel erg veel lezen om de achterstand in te lopen.
Zodra ik weer wat meer tijd heb ga ik weer als vanouds meedoen.
(is het te laat om jullie, de vaste klanten en andere bezoekers nog het beste voor 2008 toe te wensen?)

Neen, wat mij betreft niet.
Happy 2008 to you too! smile

Lees ze!

Mijn geweten telt, niet het oordeel van een mens.
DESIRE DELANO BOUTERSE IS PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME!!!
Dete hai bhagwan ko dhoka insaan ko kja choren ge (Als men zelfs in staat is te trachten om God te bedriegen, dan zullen zij de mens niet ontzien)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

bhai wrote:

Ma Rambo heb je dan al die tijd geen belasting betaald?
lol

----
Bhai welcome back . ook nog de beste wensen voor 2008.

Bhai , dat huis is in 2007 afgebouwd . ik ontvang geen huur in Su.mijn
zwager mag gratis beneden wonen en boven is voor eigen bewoning.

ik heb vanmorgen mijn belastingadviseur gebeld en die heeft mij verteld dat ik in Su geen huurinkomsten heb en dus geen inkomsten
belasting daar verschuldigd ben. hij geeft de waarde van mijn 2e woning wel aan in mijn belastingaangifte in Ned. en ik val onder de wet ter voorkoming van dubbele belastingheffing en het kost geen belasting.

hij heeft me ook verteld dat als ik inkomsten uit verhuurexpl. zou genieten in Su. dat ik wellicht wel met de sur.belastingdienst te maken
kan krijgen omdat zij een andere belastingwetgeving hebben die op dit
punt verschilt van die van Ned. in Ned.zijn de huurinkomsten van overige onr.goed onbelast .de belastingdienst wil slechts 1,2% belasting
hebben over de waarde van het OG.

als ik moet uitgaan van zijn advies dan denk ik dat ik correct heb gehandeld.

je liet me wel even schrikken.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

bhai wrote:

totally of topic

Hi lieve dames,
Ik heb het een tijdje laten hangen voor wat het was. Maar ik moet nu wel heel erg veel lezen om de achterstand in te lopen.
Zodra ik weer wat meer tijd heb ga ik weer als vanouds meedoen.
(is het te laat om jullie, de vaste klanten en andere bezoekers nog het beste voor 2008 toe te wensen?)

Alsnog de een gezegend 2008 toegewenst.

Time is longer than a rope

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Belastingparadijs Suriname?????

Spelen met belastingtarieven of sfeerovergang

Inleiding.

Bij sfeerovergang is er sprake wanneer je op legale wijze profiteert van de verschillen in belastingtarieven tussen verschillende landen.
Voorbeeld: de AOW van Nederland. Als je in Nederland woont betaal je slechts 7% belasting. Verhuis je naar Suriname dan wordt je ineens geconfronteerd met een veel hoger belastingtarief. Voor de in Nederland wonende AOW’er valt deze sfeerovergang fiscaaltechnisch zeer negatief uit als hij naar Suriname zou emigreren. Maar, voor een Surinamer die met zijn Surinaams AOV zou emigreren naar Nederland (ervan uitgaande dat hij een even hoog bedrag ontvangt) zou deze sfeerovergang zeer positief zijn. Hij gaat van een hoog naar een veel lager tarief.

Spelen met tarieven.

Hetzelfde effect, maar dan voornamelijk in de ietwat illegale sfeer, zou je kunnen krijgen door te spelen met belastingtarieven .
Voorbeeld: stel dat er twee zusterbedrijven zijn. Eén die 36% van de winst aan belasting  betaalt en één die 70% belasting moet betalen. Wat zal hiervan het gevolg zijn? Juist ja, schuiven met kosten en opbrengsten tussen die twee bedrijven om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dat kan worden bereikt door de winst van het bedrijf dat 36 % betaalt zo hoog mogelijk op te blazen en de winst van het bedrijf dat 70% moet betalen zo laag mogelijk te houden door creatief met de kosten en opbrengsten om te gaan. Dit heb ik één keer in Suriname meegemaakt en de inspecteur der belastingen heeft dit terecht gecorrigeerd.
Wat u echter niet weet is dat dit internationaal op grote schaal plaatsvindt. Van een concern (zuster en moederbedrijven) worden de hoogste winsten gemaakt in die landen met de laagste belastingtarieven. Om dichter bij huis te blijven: in Suriname betaalt men nog steeds 36% belasting (lichamen). In Nederland is het tarief vennootschapsbelasting intussen ongeveer 20%. Gevolg: als er twee zusterbedrijven zijn, één in Suriname en één in Nederland, zal de Nederlandse winst, ingegeven door het tariefverschil, zo hoog mogelijk worden opgeblazen door de Surinaamse verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden.
Kennelijk is Suriname op de hoogte van deze constructie want in de nieuwe belastingwet van Suriname staat dat de belastinginspecteurs straks de verkoopprijzen van goederen van Suriname gaan controleren op aanvaardbaarheid. De eerste vraag die in mij opkomt is natuurlijk Hoe? Kijk, bij eindproducten die een wereldhandelsprijs hebben is dat gemakkelijk te achterhalen via het internet. Bij grondstoffen, halffabrikaten, etc. ligt het anders. Die prijzen zijn onbekend en zullen vaak in onderling overleg worden vastgesteld. Daar komt nog bij dat  mensen op dit gebied zeer vindingrijk zijn. Aan de vraag of Suriname over voldoende mankracht beschikt om dit te doen ga ik voorbij. Ik kan u nu reeds op een briefje geven dat dit een onmogelijke taak zal zijn.  De vraag rijst of er een andere, veel makkelijke methode bestaat om het schuiven met tarieven tegen te gaan. Ja, natuurlijk. Suriname moet met het buitenland concurreren, ook op belastinggebied. Als Suriname de belastingtarieven drastisch verlaagd naar bijvoorbeeld 20% zal het omgekeerde gebeuren. Alle bedrijven zullen hun winst van Suriname zo hoog mogelijk opblazen omdat het zeer aantrekkelijk wordt om de winst in en door  Suriname te laten belasten en het mooie hiervan is dat je geen controleurs nodig hebt om dit te controleren. Je ziet het, door de tarieven te verlagen zal je op korte termijn wel minder belastingopbrengsten genereren, maar op de lange termijn meer, omdat meer bedrijven zich in Suriname zullen vestigen. Wat je natuurlijk nodig zal hebben is iemand, die via het internet, de belastingtarieven van de verschillende landen met elkaar vergelijkt.


De volgende keer: er valt veel te verdienen aan buitenlandse belastingplichtigen.

10 (edited by RAMBO 2008-01-27 11:21:05)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Als ik het goed begrepen heb dan is Su momenteel geen belasting-paradijs en belastingtechnisch zeer onaantrekkelijk.

als ondernemer heb ik weinig verstand van deze materie en ik laat ook alles over aan mijn accountant/belastingadviseur . maar zulke postings
zijn echt verhelderend.

de meeste buitendlandse concerns in Su betalen dan ook flink belasting
omdat de meeste opereren in sektoren waar de wereldmarktprijzen van
die proukten bekend zijn. sommige betalen ook nog een levy (extra
belastingheffing) .

MKB en andere natuurlijke personen betalen 38% vanaf euro 3900 .
onlangs is de bel.vrije voet opgetrokken met 70% ,dus de grens zal
hoger liggen. tenminste als de info klopt die mijn belastingadviseur heeft
gegeven.

zoals John dat uitlegt dan zou Su inderdaad veel kunnen verdienen aan
buitenlandse bedrijven . echt iets voor de regering om over na te denken.

voor MKB is het allemaal nog wel te doen in Su vanwege de veel mindere papierenwinkel en regeltjes en de controle van de belastingdienst . iedereen hosselt  of rommelt hier en daar wat bij  en
je wordt niet op de hielen gezeten door de belastingdienst  en vooral
het gemis van die acceptgiro's van Ned. geven een heerlijk paradijselijk gevoel.
ondernemers zijn vaak heel creatief als je bedoelt wat
ik begrijp.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Rambo, dat heb je zeer goed opgemerkt.
Ik vindt het jammer dat de Surinamers niet slapend rijk willen worden door een belastingparadijs van dat land te maken.
Ook in de investeringswet wordt steeds geknabbeld.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Belastingparadijs Suriname?????

Als we dit lezen rijst natuurlijk de vraag aan welke eisen een land moet voldoen om als belastingparadijs aangemerkt te worden.
Het antwoord is niet eenvoudig omdat de buitenlandse bedrijven niet alleen naar de mooie fiscale regels zullen kijken, maar naar het totaal pakket wat een land kan bieden. Om enkele te noemen:
Is er sprake van vrije deviezenverkeer of niet?
Gedenk: geen enkel bedrijf zal zijn geld overmaken naar een land wanneer de zekerheid niet bestaat dat zij weer vrijelijk daarover kan beschikken. Als Suriname hieraan niet voldoet zullen buitenlandse bedrijven zich niet vestigen in Suriname of zullen er andersoortige deviezenafspraken tot en met wijzigingen in de deviezenwet gemaakt moeten worden. Hieraan valt reeds veel te verdienen want bij elke transactie naar en van Suriname zullen wat deviezen, in de vorm van overmakingkosten, aan de strijkstok van de Surinaamse banken blijven hangen.
Overige vragen zijn: Hoe zit het met de politieke situatie, democratie of niet, arbeidsrust of -onrust, know-how, administratieve en fiscale dienstverlening, transparantie van de regelgeving, etc,etc.
Pas dan zullen de bedrijven kijken naar mooie fiscale regels.
Zonder in details te treden wil ik nu reeds melden en dat baseer ik mijn kennis en opgedane ervaring in Suriname, dat Suriname nog een hele lange weg moet afleggen. Suriname is er nog niet rijp voor, maar wat er niet is kan nog altijd komen.
Maar, dit houdt mij niet tegen om u de fiscale kneepjes te vertellen om buitenlandse bedrijven, met name holdings, naar Suriname te lokken.


Holdings in Suriname? Interessant of niet.

De vraag die ik heb opgeroepen is natuurlijk: Hoe lokken we buitenlandse Holdingmaatschappijen naar Suriname en wat kan Suriname fiscaal aan deze bedrijven verdienen.
Laten we eerst de vraag beantwoorden wat een Holding- of moedermaatschappij is.
Dit is een rechtspersoon die, kortweg gezegd, tot taak heeft om in andere bedrijven te investeren en de controle en beheer over die bedrijven te voeren? De Holding zelf heeft geen bedrijfsactiviteiten. De inkomsten van een Holding bestaan daarom uit: management fee, rente over uitstaande leningen, dividenduitkeringen en overige.
Nadere toelichtingen: de dividenduitkering is afkomstig van dochtermaatschappijen of andere deelnemingen en betreft winstuitkeringen waarover reeds belasting is betaald door de dochtermaatschappij. Ter voorkoming van dubbele belasting zijn die dividenduitkeringen natuurlijk vrijgesteld van belastingheffing. Daar dit een universele regel betreft en door alle landen wordt toegepast valt op dit punt niet te scoren. Wel is het zo dat met de vestiging van elke Holding in Suriname de deviezenpositie van Suriname verbetert.
Rente-inkomsten: dit betreft de van dochterondernemingen etc. ontvangen rente over uitgeleende gelden door de Holding.  Bij de dochter- of werkmaatschappijen is deze betaalde rente aftrekbaar, bij de Holding wordt de rente in principe belast. Sommige landen scoren door de belastingheffing op rente-ontvangsten naar een laag tarief (7%) te belasten. Op dit punt zou Suriname met een een 0 of laag tarief kunnen scoren.
Management fee: de holdingmaatschappij maakt kosten in de vorm van salarissen en overige bedrijfskosten. Daar de holding doorgaans geen eigen inkomsten heeft, wordt een vergoeding voor deze kosten in de vorm van een management fee verhaald op de dochtermaatschappijen. De management fee is door de uitbetalende werkmaatschappij als kosten aan te merken en bij de Holding in beginsel belast. Maar, omdat er kosten betaald moeten worden zal van deze management fee vrijwel geen winst overblijven. Resultaat: de holding maakt geen of heel weinig winst. We moeten de aantrekkelijkheid van en voor de Holding dus dieper gaan zoeken. Bezien we de kosten nader, dan zien wij dat de kosten hoofdzakelijk zullen bestaan uit:
Salarissen en pensioenvoorziening van de directie die doorgaans in het buitenland woont. Administratie, huisvesting en overhead kosten.
Zo op het eerste gezicht zult u zeggen: niet interessant en daar is uw denkfout.
Over de uitbetaalde salarissen moet loonbelasting worden betaald. De directeuren worden Surinaamse buitenlandse belastingplichtigen omdat zij via de salarisuitbetaling door de Holding (indirect) Surinaams inkomen genieten.
Er is echter een groot probleem en dat is dat die loonbelasting in Suriname hoog is, waardoor de aantrekkelijkheid om een Holdingmaatschappij  in Suriname te vestigen, verloren gaat.
Nu rijst de vraag wat ik als buitenlander voor voordelen op het oog heb en op welk moment het aantrekkelijk is om mijn holding in Suriname te vestigen.
Om dat te kunnen uitleggen lijkt het mij verstandig om de Nederlandse situatie uit te leggen.
In Nederland moet ik belasting betalen over mijn wereldinkomen. Dat wil zeggen dat ik hier al mijn inkomsten, waar ook ter wereld verdiend, moet aangeven (in Suriname ook). Het hoogste tarief aan inkomstenbelasting bedraagt hier 52%. Echter, via verdragen etc. krijg ik vrijstelling van belastingheffing over mijn buitenlands inkomen. Kijk, daar ligt de oplossing van het probleem. Als ik een deel van mijn salaris via mijn buitenlandse holding in Suriname laat uitbetalen en ik betaal 38% belasting of meer, dan is het helemaal niet aantrekkelijk. Betaal ik 30%, dan begint het aantrekkelijk te worden daar ik een besparing kan halen van 22%. Verlaagt Suriname dit tarief verder naar 20% dan is dat ideaal om mijn salaris of een deel daarvan via Suriname te laten lopen.
En het voordeel van Suriname? Natuurlijk is Suriname vrij om de regels zelf op te stellen, maar ik kan zeker 3 voordelen noemen te weten:
de administratiekantoren (deze zullen wat aan verdienen)
de banken (deze krijgen inkomsten uit hoofde van het deviezenverkeer) en
de Surinaamse staat krijgt 20% belastingopbrengsten, zomaar uit de lucht vallen. Een mooi voorbeeld om slapend rijk te worden en daar houden de Surinamers van.
Met andere woorden: als u holdings naar Suriname wilt lokken dan moet u het aantrekkelijk maken voor de directeuren en de rest komt vanzelf.


Volgende keer: overige buitenlandse belastingplichtigen.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

.John,
Je zit te zwetsen op je toetsenbord over allerlei belasting onzin.

   Verklaar jij maar eens de buitenlandse Holdings in Zuid-Afrika, en dan.... waarom zijn ze (zuid-afrikanen) vandaag de dag zo arm als 1 kerkrat ???

   Het enige wat je daar kan vinden is : HIV en AIDS.
Je hoeft niet meer belangrijk te doen, wij weten dat je zoveel woorden hiero gewijd en gepost hebt, dus verklaar maar de lege bodemschatten van Z-Afrika en waarom die Z-afrikanen zo arm zijn als kerkratten.

   Haast je niet, want van niemand krijg je haast 1 posting terug. Merk jij nix-nada van, maar nu ik toch aan jou gericht post, verklaar ook maar eens dat je hiermede doorgaat. Wij weten ook intussen dat je afgestudeerd bent. Geeft dan toch 1 antwoord, ook al is het beneden jou nivo, aub. .
                         Vriendelijke Groeten,............

........... S A B I  D I R I E ...

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Excelentie Henky,

waar haal jij het recht vandaan om meneer John zo aan te spreken.

als jij het niet interessant vindt dan hoef je toch niet te reageren.

ik denk eerder dat jij allerlei bullshitt post op WKN en over je nederlandse taal wil ik het al helemaal niet over hebben.

de postings van meneer John zijn heel leerrijk .veel beter dan die bullshitt van jou .

beste meneer John ,zie de posting van henky als niet geschreven want
hij is gekroid en gek geworden .

Uw postings verhogen de kwaliteit van  WKN .

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

.Je bent 1 natte GLADIOOL, doordat je natte benne, voel je en ben je extra glad.

Voorderest van posting moet ik kotsen. Jij en je familie John vervuilen hier de forum.
Jouw boeriki regering zitten alleen democraat te spelen omdat zij de AOW-van Ned kunnen kaalplukken met 38 % inkomstenbelasting.

   Was dat niet de bedoeling van Henk Arron met de doorgedrukte Onafhankelijkheid van Surinen ????????
Hoeveel bodemschatten hebben wij nu nog in Surinen ???? Nadat die boeriki van jou "Ventje" Venix die gouddeal heeft afgesloten met IAMGOLD Ltd., vroeger de Cambio r Ltd. ????????

   Braakneigingen en gevoel voor kada3evrmentaliteit krijg je hiuerbij.
Vrees nix-nada, laatst heeft 1 wijffie met bijkans 150 man voo gratis gewipt, enkele beleidsmedewerkers van jou democratie-regering zijn ook hierbij. Vrees nix-nada, zo komen jullie neppo-democrato's vroegtijdig aan jullie einde. Eerst HIV kweken, dan langzaam ontaarden met AIDS virus dragers. Uiteindelijke kaduuk met je democrato's.........

                          Vriendelijke Groeten,...........

........... S A B I  D I R I E ...

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

John zei:"Een mooi voorbeeld om slapend rijk te worden en daar houden de Surinamers van.
Met andere woorden: als u holdings naar Suriname wilt lokken dan moet u het aantrekkelijk maken voor de directeuren en de rest komt vanzelf."

Dus moet de politieke klimaat is Suriname veranderd worden middels een nieuwe partij die hier wel gevoelig voor is.

Overigens zou elk arm land dit kunnen toepassen, lijkt mij.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Henky, Ik wil mij niet met meerdere problemen tegelijk bezighouden. En als ik dat doe, dan wil ik mij bezig houden met onderwerpen die mij niet alleen bekend zijn, maar mij ook interesseren. Op dit moment interesseert de toekomst van Suriname mij. Laten we ons bij de les (Suriname) houden.  Ik weet overigens ook niets van Zuid Afrika af. Zoek dus een posting waar jij je hart kan luchten over Zuid Afrika.

Verzoek aan de webmaster: saneren.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Het fenomeen vermogensvergelijking bij belastingcontroles

Ik weet niet of u het weet, maar in de belastingwetgeving is een geweldig controlemiddel verdisconteerd om mensen, die de belasting willen ontduiken te pakken. Ik gebruik opzettelijk het woord ontduiken en niet ontwijken omdat er een groot verschil bestaat tussen deze termen.
Ontduiken is opzettelijk belasting niet betalen door toepassing van illegale foefjes. Ontwijken is eigenlijk hetzelfde, maar hierbij wordt gebruik gemaakt van echte legale mogelijkheden. Het effect is bij beide methoden hetzelfde. Het grote verschil is dat het ene wel strafbaar is en het andere niet. Dit laatste heeft ook een mooie naam “Taxplanning”. Belastingontwijking oftewel taxplanning kan alleen worden gedaan door iemand die natuurlijk niet alleen heel veel weet over de belastingwetten, maar natuurlijk ook in staat moet zijn om dit alles op lange termijn door te rekenen. Ook het uiteindelijke doel kan verschillen. Sommige belastingplichtigen beogen uitstel van belastingbetaling, anderen willen daarentegen helemaal geen belasting betalen. Nu heb ik intussen de belastingwetten van Suriname bestudeerd en de leemten in de wet gezien. Welke? Dat ga ik u niet vertellen omdat er potentiële klanten zijn die niet alleen bereid zijn om grote bedragen voor deze taxplanning te betalen, maar die het ook niet leuk vinden als je deze legale constructies aan de grote klok zou hangen.
Zoals ik zei heeft de belastingdienst een machtig middel om die domme jongens, die stoute dingen willen doen en ook niet bereid zijn om een goede belastingadviseur in de arm te nemen, te ontmaskeren. Dit middel heet Vermogensvergelijking. Ik ga het vandaag heel simpel houden en niet al te ingewikkeld doen. Het voor of nadeel van mijn verhaal is natuurlijk dat je niet alleen de belastingdienst maar ook de belastingplichtige slimmer maakt omdat ze nu over dezelfde wapens beschikken.
Het controlemiddel waar ik het over heb is te vinden in de wet vermogensbelasting.  Door het eindvermogen te verminderen met het beginvermogen en de vermogensstijgingen en -dalingen daarop te corrigeren kan  het te besteden bedrag voor privé doeleinden worden afgeleid. Is dit nul of negatief dan heeft de belastingplichtige een groot probleem. Dit hoeft niet altijd waar te zijn.
Simpel voorbeeld voor het inzicht en om het een en ander te verduidelijken:
Stel iemand heeft op 1 januari 2009 een vermogen van 500.000 srd.
Op 1 januari 2008 had hij een vermogen ook van 500.000. Volgens zijn aangifte inkomstenbelasting van het jaar 2008 had hij een inkomen van 0. Vraag: klopt dit?
De eerste vraag die in u opkomt is natuurlijk: waar heeft deze belastingplichtige van geleefd? Zijn afgeleid privé-gebruik is namelijk 0. 
Een nadere analyse leert ons dat hij  30.000 nodig heeft om van te leven (huur, energie, water, gas, eten, kleding, vervoer etc.). Deze man heeft vermoedelijk zwarte inkomsten ter grootte van 30.000 gehad. Om dit vast te kunnen stellen hebben we meerdere gegevens van zijn vermogen nodig. Uit de vermogensbelastingaangifte blijkt dat  het vermogen begin 2008 bestond uit een banksaldo van 200.000 en een aandelenpakket van 300.000. Per begin 2009 bestond zijn vermogen uit een banksaldo van 150.000 en een aandelenpakket van 350.000. Hij heeft in het jaar 2008 geen aandelen gekocht of verkocht. Dit betekent dat het aandelenpakket 50.000 in waarde is gestegen. De vermogensvergelijking wordt nu als volgt:
Vermogen per 1 januari 2009                                              500.000
Af: vermogensstijging van de aandelen                                  50.000
                                                                                         ---------
Gecorrigeerd vermogen                                                      450.000
Vermogen per 1 januari 2008                                              500.000
                                                                                         ---------
Vermogensachteruitgang (privé gebruik)                                50.000
                                                                                         =====
Conclusie: deze belastingplichtige heeft geen stoute dingen gedaan, maar om te kunnen leven heeft hij aan vermogensintering gedaan door 50.000 van zijn vermogen te gebruiken.
Twee dingen wil ik even duidelijk stellen, te weten:
1. een vermogensvergelijking is over het algemeen niet zo simplistisch als hierboven weergegeven. Er zitten nog veel meer haken en ogen aan.
2. er zijn aardig wat kwaadwillige belastingplichtigen die zo dom waren geweest om deze controle niet uit te voeren en (terecht en ook onterecht) door de mand zijn gevallen.
Ik weet niet of de Surinaamse belastingdienst van dit machtig controle-instrument gebruik maakt, maar wat er niet is kan nog altijd komen. Belastingplichtigen: u bent gewaarschuwd.

Let op: niet alleen belastingplichtigen die onder de vermogensbelasting vallen maar ook alle anderen kunnen aan de hand hiervan worden “doorgelicht”.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Even een kleine tussendoortje.

Gegevens 2007

Als je in Suriname een NV of ander rechtspersoon hebt, die onder de inkomstenbelasting voor lichamen valt en je maakt (stel)  1 miljoen winst dan moet je (36%) 360.000 belasting betalen.

Vraag? Wat zou deze NV aan belasting in Nederland betalen.

Laten we even uitgaan van euro's, omrekenkoers 1 op 4, dan maakt het bedrijf 250.000 winst. Te betalen vennootschapsbelasting 90.000

Dit bedrijf zou in Nederland aan Vennnootschapsbelasting kwijt zijn:
1e schijf     25.000 a 20 %                           5.000
2e schijf     35.000 a 23.5%                         8.225
meerdere 190.000 a 25.5%                        48.450

totaal       250.000                                     61.675

Dit is een besparing van ruim 30.000 euro's oftewel 120.000 srd.

Minister van financien. Doe wat aan de tarieven, anders stimuleert u  winstverschuivingen.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Inderdaad niet echt stimulerend voor Buitenlandse investeerders John. Ik neem aan dat zij die eerlijk willen investeren wel op de hoogte zijn van de Surinaamse wetgeving. De groep die wel investeert zal het wel op een akkoordje hebben gegooid met de Surinaamse Fiscus en de desbetreffende Minister. Ik ben benieuwd hoeveel dat de staatskas uiteindelijk oplevert, waarschijnlijk niet zo veel .....

Het idee van een Joodse Staat in Palestina ontstond in een tijd toen koloniaal bestuur in het nabije oosten en elders nog niet ter discussie stond, zelfs niet door de slachtoffers. Toen dit idee echter op het punt stond gerealiseerd te worden was het verzet tegen buitenlandse interventie en vreemde overheersing een steeds sterker wordende beweging geworden.

21 (edited by John 2008-03-30 21:15:23)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Is Suriname werkelijk fiscaal geïsoleerd?

Onlangs heeft de heer May, directeur van de belastingen Suriname, een bericht gelanceerd dat Suriname ten opzichte van het buitenland fiscaal geïsoleerd zou zijn.
De vraag is natuurlijk: heeft hij gelijk of niet?
Kijk, bij zo’n vraag hoort natuurlijk een academisch antwoord.
Afhankelijk van de wijze hoe je er tegenaan kijkt heeft hij gelijk en ook ongelijk.
Anders gezegd: voor de slimme jongens, die bereid zijn om voor een fiscale constructie te betalen is Suriname fiscaal niet geïsoleerd. Voor de minder slimme en of diegenen onder ons die alles gratis willen hebben en die dus niet bereid zijn hun adviseur adequaat te betalen is Suriname een fiscaal eilandje.
Wat probeert de heer May ons eigenlijk duidelijk te maken? 
Het eerste wat hij wil bereiken is dat het tijd wordt dat de staat Suriname belastingverdragen gaat afsluiten met andere landen.
Het tweede wat hij hiermede wil bereiken is dat op het gebied van belastingheffing tussen twee landen het een en ander soepeler zal verlopen via een verdrag dan bij het ontbreken daarvan.
Eerst mijn algemene en daarna mijn specifieke mening.

Met betrekking tot het eerste wil ik opmerken dat hij het politiek terrein betreedt. Het is niet zijn taak om belastingverdragen af te sluiten. Dat is de taak van de regering. Toch heb ik de nodige bewondering voor de man die zo’n bottom-up uitspraak doet.
Met betrekking tot het tweede  komen we wel op zijn terrein. Hij is directeur van de belastingdienst en hij heeft er alle belang bij een goede, zorgvuldige en juiste belastingheffing en - inning. Het ene kan niet zonder het andere. Ik zie zijn uitspraak met betrekking tot belastingverdragen als een advies richting regering en ik zou de regering van Suriname willen adviseren om iets hiermede te doen.
Nu mijn specifieke mening op de vraag of  Suriname echt fiscaal geïsoleerd is. Het antwoord is: direct wel, indirect niet.
Even een voorbeeld ter verduidelijking.
Stel dat een onderneming in Suriname grote zaken wil doen met een onderneming in Turkije. Zo op het eerste gezicht is er een probleem. Reden: er is geen belastingverdrag tussen Suriname en Turkije. De kans dat beide ondernemingen fiscaal onjuist worden behandeld door beide landen is niet ondenkbaar.
Vraag: hoe dit probleem op te lossen?
Wel, het antwoord is eenvoudiger dan we denken en dat is: laat alles via Nederland lopen.
Wat Suriname te weinig heeft, heeft Nederland in overvloed en dat zijn de belastingverdragen tussen Nederland met vrijwel alle landen op deze wereld. Als we slim zijn kunnen wij hiervan profiteren.
De Surinaamse onderneming doet er goed aan om een tussenholding in Nederland op te richten. Tussen Suriname en Nederland is een belastingverdrag. De tussenholding zal daarvan gebruik kunnen maken en vanaf Nederlandse bodem gebruik kunnen maken van het verdrag tussen Nederland en Turkije. U ziet het: direct is er geen link tussen Suriname en Turkije op fiscaal gebied; indirect wel. Op deze manier zouden wij indirekt (via Nederland) met vrijwel alle landen op de wereld een belastingverdrag kunnen hebben. De vraag rijst of Surinamers bereid zijn om voor de extra kosten, die deze tussenholding met zich meebrengt, te betalen. Dat antwoord is natuurlijk afhankelijk van de extra voordelen die deze constructie met zich meebrengt. Op basis van een kosten/batenanalyse is dit makkelijk uit te rekenen. Laat je natuurlijk eerst goed adviseren alvorens deze stap te nemen omdat er meer haken en ogen aan deze constructies kunnen kleven.

Mijn antwoord op de stelling van de heer May luidt dus als volgt:
als hij het direkte bilateraal contact bedoelt  heeft hij volkomen gelijk. Als hij het indirekt contact bedoelt, waarvan slimmeriken – ook bij het bestaan van een verdrag tussen Suriname en Turkije - gebruik kunnen maken, heeft hij ongelijk.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

John,

Naar mijn weten kan deze constructie alleen als de Zetel in Nederland is gevestigd. Je maakt dan tevens gebruik van de deelnemingsvrijstelling die er dan geld voor Buitenlandse Holdings in Nederland. Betekent wel dat de Fiscus in suriname heffing van VPB misloopt.
Of bedoel je hier een andere constructie ?

Het idee van een Joodse Staat in Palestina ontstond in een tijd toen koloniaal bestuur in het nabije oosten en elders nog niet ter discussie stond, zelfs niet door de slachtoffers. Toen dit idee echter op het punt stond gerealiseerd te worden was het verzet tegen buitenlandse interventie en vreemde overheersing een steeds sterker wordende beweging geworden.

23 (edited by John 2008-03-31 16:54:37)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Voor de goede orde: ik heb het nu over internationaal belastingrecht en dat is een vak apart omdat allerlei belastingverdragen aan te pas komen.


Juist niet, de moeder (holding) moet in Suriname gevestigd zijn. De tussenholding in Nederland is niets meer en niets minder dan een doorgeefluik daar er kostendekkend gewerkt zal worden en dus weinig of geen winst zal zijn in Nederland om te belasten. Er is zelfs een arrest hierover geweest.  De constructie heeft als doel, zoals ik reeds heb uiteengezet, om zuiver en alleen Suriname uit haar fiscale isolement te halen door gebruik te maken van verdragen van Nederland. Wie niet sterk is moet slim zijn.
Het is een legale constructie. Met andere woorden: afgezien van de mooie belastingfaciliteiten, die in de verdragen zijn opgenomen en de duidelijkheid omtrent de belastingheffingen die onder gebruikmaking van de verdragen wordt verkregen zal het de fiscus in de diverse landen geen vennootschapsbelasting mogen kosten. Logisch, anders wordt het onaantrekkelijk tussen de diverse landen om belastingverdragen af te sluiten.

Wat je niet over het hoofd mag zien is dat een belastingverdrag meer op politieke gronden en minder op fiscaaltechnische gronden is gebaseerd.
Een voorbeeld ter verduidelijking.
In het verdrag tussen Nederland en Suriname staat dat Suriname over de Nederlandse AOW, van een in Suriname wonende belastingplichtige, belasting mag heffen.
Het is dus een politieke keuze van Suriname of er daadwerkelijk belasting wordt geheven. Suriname is dus vrij om de heffing achterwege te laten. Ik hoef je niet te vertellen wat de politieke keuze van Suriname is geweest; een keiharde heffing die kan oplopen tot 38%. Het Forum staat bol van de voorbeelden. Gevolg: het aantal potentiele remigranten is hiervan geschrokken en de animo om in Suriname de oude dag door te brengen neemt af. Dit zal Suriname niet alleen belastingen maar ook deviezen kosten. In mijn ogen een gemiste kans voor Suriname.
De Antillen daarentegen zijn slimmer. Ze hebben een Pensionado-tarief van 5% over de inkomsten, die door de Antillen belast mogen worden.
Gevolg: de Antillianen staan te trappelen om terug te keren naar hun vaderland.

Ja, politiek bedrijven is ook een vak apart.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Suriname een belasting Paradijs of een Paradijs.

Een Paradijs zeer zeker maar met het imago van een bedel-land een kwelling voor diegenen, en dan vooral de gepensioneerden. Na een vruchtbaar en harwerkend bestaan in Nederland besluiten velen naar hun geboorteland terug te keren om de laatste jaren te genieten van dat stukje aarde van waaruit zij zijn voort gesproten. Ook vele Nederlanders, binding of geen binding met dit stukje Paradijs, willen maar gaarne hun laatste levensjaren hier slijten. Alles lijkt mooi en aardig, tot dat men met de realiteit wordt geconfronteerd. Eenmaal aangekomen in het Paradijs, zich gemeldt hebbende bij de diverse (vele) instanties komt men tot de vervelende ontdekking dat dit niet het Paradijs is.  Alle gepensioenneerden krijgen van de SVB een maandelijks bedrag uitgekeerd in de orde van E 1000.00. Niet iedere gepensioenneerde  beschikt daarenboven over een aanvullend pensioen. Nu is het zo dat Suriname over de SVB uitkering maar liefst 38 % procent belasting int. Dat betekent dat deze remigranten en immigranten bijna 1/3 deel van hun uitkering moeten inleveren aan Suriname. Gelukkig is deze regeling iets versoepeld. Vele remigranten kunnen het niet volbrengen en keren, noodgedwongen, het geboorteland de rug toe. Vele kwamen met een doel naar dit Paradijs maar gebrek aan resterende middelen konden zij de te hoge kosten en onkosten niet dragen. Ook het gegeven dat je veel belasting moet betalen en er totaal "maar dan ook totaal"niets voor terug krijgt stuit velen tegen de borst.  Is meer dan jammer. Noot: John heeft het heel goed door. Ik nodig hem uit de dialoog aan te gaan. ik hoor je

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

De oplossing is in feite niet zo moeilijk. Politiek bedrijven. Niet dat wij het gaan doen, maar de mogelijkheid bestaat.
Een praktijkvoorbeeld zijn de inheemsen. Hun belang werd genegeerd en uit arre moede hebben zij hun eigen politieke partij opgericht, die als een raket de hoogte in schoot en zitten ze nu in de regering. Velen vinden het niet leuk dat de inheemsen zo ver zijn doorgedrongen, maar: eigen schuld dikke bult.
Als je een beetje meer aandacht aan de inheemsen had besteed dan hadden zij nooit de behoefte gehad om politiek te gaan bedrijven.
De geschiedenis gaat zich nu herhalen.
Over 10 jaar zitten aardig wat pensionado's in Suriname. Ik denk genoeg om een politieke verschuiving  in Suriname te veroorzaken.
Daarom wil ik van hieruit alle politici  waarschuwen: ga geen geesten oproepen die je niet kan bedwingen. De pensionado's keren terug voor hun rust; politiek bedrijven willen ze niet. Maar, dwing ze niet daartoe.
En dat kan op een hele simpele manier gebeuren en dat is  door rekening te houden met hun belangen.